Ge­ne­ra­len der ik­ke vil­le el­skes

Chri­sti­an S. Nis­sen blev kendt som en hård, men og­så eff ek­tiv le­der

BT - - NAVNE - Tri­ne Munk- Pe­ter­sen tmp@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

Hel­le­re respek­te­ret end el­sket. Det har stå­et som over­skrift en for Chri­sti­an S. Nis­sens pro­fes­sio­nel­le vir­ke som le­der, hvad en­ten det har væ­ret som ad­mi­ni­stra­tor på Na­tio­nal­mu­se­et, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Rigs­ho­spi­ta­let el­ler som ge­ne­ral­di­rek­tør i DR.

Helt cen­tralt bå­de i kar­ri­e­ren og i den off ent­li­ge be­vidst­hed står de ti tur­bu­len­te år i DR, som slut­te­de brat med en fy­ring i 2004. År­sa­gen var an­gi­ve­ligt de gi­gan­ti­ske bud­ge­tover­skri­del­ser på byg­ge­ri­et i DR By­en, men fy­rin­gen skyld­tes for­ment­lig i li­ge så høj grad en åre­lang per­son­strid mel­lem Nis­sen og be­sty­re­ses­for­mand Jør­gen Kle­e­ner.

Om stem­nin­gen mel­lem de to i de sid­ste ka­o­ti­ske da­ge skri­ver Chri­sti­an Nis­sen i erin­drings­bo­gen ’ Ge­ne­ra­lens ve­je og vild­ve­je’: ’ Jeg har det nu som en mand i en wester­n­fi lm, der står på en vak­len­de skam­mel un­der et træ med et reb om hal­sen’.

Hård, men eff ek­tiv le­der

Chri­sti­an San­dø Nis­sen vok­se­de op på Ant­vorskov Højsko­le, hvor hans for­æl­dre var for­stan­de­re. Eft er stu­di­er­ne i statskund­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet blev han an­sat som fuld­mæg­tig, først i Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og si­den i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets Bud­get­de­par­te­ment.

I 1985 blev han hen­tet til Na­tio­nal­mu­se­et, som net­op stod for­an en stør­re om­byg­ning og for­ny­el­se af for­mid­lings­ar­bej­det. Nis­sen vi­ste sig som en hård, men og­så eff ek­tiv le­der, da han gik i gang med at ryd­de op i det gam­le mu­se­um, og det var og­så de egen­ska­ber, der eft er seks år skaff ede ham job­bet som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Rigs­ho­spi­ta­let. Her fi k han med si­ne eff ek­ti­vi­se­rings­til­tag – hvor han bl. a. hy­re­de kon­su­len­ter til at vur­de­re læ­ger­nes ind­sats – hur­tigt til­nav­net ’ Dø­den fra Bleg­dams­vej’.

Fik po­li­ti­be­skyt­tel­se

Det var med det­te lidet fl at­te­ren­de til­navn i ba­ga­gen, at Chri­sti­an S. Nis­sen i 1994 ind­t­og po­sten som den før­ste ge­ne­ral­di­rek­tør i DR, der var hen­tet uden for Stats­ra­dio­fo­ni­ens eg­ne ræk­ker. På det tids­punkt var be­ho­vet for at ru­ste DR til den sti­gen­de kon­kur­ren­ce fra så­vel TV2 som det in­ter­na­tio­na­le me­di­e­mar­ked på­træn­gen­de, og Chri­sti­an Nis­sen ka­ste­de or­ga­ni­sa­tio­nen ud i en stør­re om­stil­lings­pro­ces. Op­ret­tel- sen af DR2, P2 og DAB- ra­dio samt web- por­ta­len dr. dk er blot nog­le af ny­ska­bel­ser­ne fra Nis­sens re­gi­me. Det var og­så ham, der und­fan­ge­de idéen om at sam­le al­le DRs funk­tio­ner på en bar mark på Ama­ger og igang­s­at­te byg­ge­ri­et af DR By­en.

Langt­fra al­le til­tag faldt i li­ge god jord blandt me­d­ar­bej­der­ne. Der blev holdt stormø­der og trykt Ts­hir­ts mod ge­ne­ral­di­rek­tø­ren, som i en pe­ri­o­de måt­te ha­ve po­li­ti­be­skyt­tel­se. Men da Chri­sti­an Nis­sen eft er fy­rin­gen i eft er­å­ret 2004 holdt af­skeds­re­cep­tion, stod me­d­ar­bej­der­ne al­li­ge­vel i kø for at ro­se ham for at ha­ve ført DR ind i en ny tidsal­der.

Travl tred­je al­der

Si­den 2005 har Chri­sti­an Nis­sen væ­ret ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på CBS ved si­den af sit ar­bej­de som fre­elan­ce­rå­d­gi­ver og fored­rags­hol­der. Han er og­så for­mand for ulandsor­ga­ni­sa­tio­nen Ca­re Dan­mark og sid­der i be­sty­rel­sen for Ca­re In­ter­na­tio­nal, han var i ot­te år med­lem af Roskil­de Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se, her­af fi re som for­mand, og er net­op ud­pe­get til kul­tur­mi­ni­ste­rens pu­blic ser­vi­ce­ud­valg, der skal ar­bej­de frem til 2017.

I fri­ti­den har han sam­men med hu­stru­en Mai Buch i man­ge år dyr­ket bjerg­van­dring i al­skens vejr og ter­ræn, og han be­nyt­ter den tred­je al­der til at ud­le­ve nog­le af si­ne gam­le dren­gedrøm­me. Han har bl. a. ta­get dyk­ker­cer­ti­fi kat i en høj al­der og be­nyt­te­de et be­søg ved Mt. Cook i New Ze­aland i 2013 til for før­ste – men mu­lig­vis ik­ke sid­ste – gang at fl yve et svæ­ve­fl y. Og så er fl ok­ken af bør­ne­børn eft er­hån­den kom­met op på ti.

Chri­sti­an Nis­sen be­nyt­ter den tred­je al­der til at ud­le­ve nog­le af si­ne gam­le dren­gedrøm­me – bil­le­det er en sel­fie ta­get i et svæ­ve­fly fle­re tu­sind me­ter over Mt. Cook i New Ze­aland. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.