Kvin­der med bid i

BT - - TV - DRA­MA

Astrids mor In­grid er kunst­ner, lidt skør og me­get fø­lel­ses­be­to­net. Så me­get at hun uden stør­re arm­be­væ­gel­ser om­brin­ger sin kæ­re­ste med gift fra ole­an­der- plan­ten. Så kom­mer strø­mer­ne, og hun idøm­mes livsva­rigt fængsel. Tilbage sid­der 15- åri­ge Astrid, som nu er i so­ci­al­forsor­gens va­re­tægt. Og så går tu­ren fra den ene ple­je­fa­mi­lie til den an­den. Fra den ene umu­li­ge ple­je­mor til den an­den. Starr er tid­li­ge­re strip­per og præ­di­ker nu Guds ord. Clai­re er ar­bejds­løs og en­som sku­e­spil­ler med et pro­ble­ma­tisk æg­te­skab og be­hov for Astrids støt­te i ste­det for omvendt. Re­na er rus­ser og for­blæn­det af det store for­brugs­sam­fund. Og så er der mor i fængs­let, hvor Astrid kom­mer på be­søg og får kom­men­ta­rer til sin se­ne­ste livs­stil. Men i den sid­ste en­de er det Astrid, som for­mår at ven­de ka­os og ne­der­lag til en liv­ser­fa­ring, der kan byg­ges en frem­tid på. Den 15- åri­ge pi­ges psy­ko­lo­gi­ske ud­vik­ling skil­dres ind­følt af Ali­son Lo­h­man, der al-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Mi­chel­le Pfeiff er spil­ler den psy­kisk uli­ge­væg­ti­ge In­grid, der dræ­ber sin eks­kæ­re­ste og der­med over­la­der sin dat­ter Astrid ( Ali­son Lo­h­man) til di­ver­se ple­je­mødre, i det stær­ke ame­ri­kan­ske dra­ma ’ Whi­te Ole­an­der’. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.