DET FØR­STE REAGENSGLASBARN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 37 år si­den 1978:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har go­de be­tin­gel­ser i for­bin­del­se med dit ar­bejds­liv, hvor der i dag sker nog­le ting, som kan for­bed­re det. Du er i vil­dre­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du er helt ek­stremt følsom, sen­si­tiv, sår­bar og nær­ta­gen­de i dag. Det er vig­tigt, at du ik­ke ta­ger det, som an­dre si­ger, per­son­ligt. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Jo me­re du til­la­der dig selv at fø­re dig frem, bå­de ar­bejds­mæs­sigt og pri­vat, des bed­re vil­kår vil du kun­ne ska­be for din frem­tid. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er sær­lig fo­kus på al slags kom­mu­ni­ka­tion. Det er vig­tigt, at du ik­ke ta­ger alt, hvad du hø­rer, for go­de va­rer. Du er mistænk­som og kri­tisk. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Da­gens aspek­ter be­ty der, at du er ek­stra følsom og sår­bar. Husk, at du ik­ke skal ta­ge ting per­son­ligt. Husk og­så at sæt­te di­ne græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du stort set kan få lov til at pas­se dig selv og di­ne for­hån­den­væ­ren­de dag­li­ge op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger et par spæn­din­ger i for­bin­del­se med kom­mu­ni­ka­tion. Det er vig­tigt, at du ik­ke un­der­skri­ver no­get, som du ik­ke er helt sik­ker på. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der lig­ger fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en. Få la­vet de rig­ti­ge mar­ke­rin­ger og lad ik­ke an­dre gå over di­ne græn­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

77). ( Svær 34). ( Mid­del 11). ( Nem

I Eng­land fø­des det før­ste reagensglasbarn no­gen­sin­de, Lou­i­se Joy Brown. In­den hun fyl­der 21 år, vil me­re end 300.000 børn væ­re født ved den­ne me­to­de.

Lou­i­se Brown, der på bil­le­det er 32 år, ses her med et par an­dre re­a­gens­glas­børn, tvil­lin­ger­ne An­to­nia og Hen­ry Veary. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.