Vild fre­dag

Su­per­bi­ler og ra­ce­re ind­ta­ger Rå­d­hus­plad­sen

BT - - BILER -

Det er ik­ke hver dag, man ser en kor­te­ge af top­tu­ne­de ra­cer­bi­ler be­væ­ge sig gen­nem København. Men mu­lig­he­den er der fre­dag den 31. juli Her vil en del af del­ta­ger­ne i det kø­ben­havn­ske byløb, Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix, kø­re de­res bi­ler fra Bel­la­høj, hvor ba­nen er etab­le­ret, til Rå­d­hus­plad­sen midt i København.

Den spek­taku­læ­re kø­re­tur star­ter fra det gam­le dyrsku­ea­re­al kl. 12.00, og der kø­res di­rek­te fra pit- om­rå­det, på par­ke­rings­plad­sen for­an Grøn­dals­cen­te­ret via Hul­gårds­vej, Borups Al­lé, over Bis­pe­eng­bu­en, Åga­de, Åbou­le­var­den, Gyl­den­lø­ves­ga­de til H. C. An­der­sens Bou­le­vard og Kø­ben­havns Rå­d­hus med for­ven­tet an­komst kl. 12.20.

SE­NE­STE NYT

Vel frem­me på Rå­d­hus­plad­sen vil bi­ler­ne bli­ve ud­stil­let, og det er ik­ke kun gam­le ra­ce­re, men og­så en lang ræk­ke mo­der­ne su­per­sport­s­vog­ne, der kan be­un­dres til kl. 15.

F. eks. McLaren, Ko­e­nigsegg, Cor­vet­te Z06, Pors­che 918 Spy­der, Mer­ce­des AMG GT S .

Ejer­ne vil og­så væ­re til ste­de ved de­res bi­ler. Som re­gel åb­ne for in­ter­es­se­re­de spørgs­mål .

For­vent og­så en hel del ra­cer­ken­dis­ser som Tom K., Jan Magnus­sen med fl ere. De skal nem­lig del­ta­ge i et eft er­føl­gen­de pres­se­mø­de på Kø­ben­havns Rå­d­hus. Og ple­jer for­in­den jovi­alt at blan­de sig med de øv­ri­ge kø­re­re, fans og pu­bli­kum for­an Rå­d­hu­set.

Tom K. kø­rer igen

Har du ik­ke mu­lig­hed for at væ­re på ru­ten om­kring mid­dags­tid, er der en chan­ce se­ne­re på da­gen, når tu­ren tilbage til Bel­la­høj på­be­gyn­des ca. kl. 14.30.

Tids­punk­tet er ik­ke helt vand­fast, for pres­sen skal først ha­ve lej­lig­hed Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix af­vik­les i we­e­ken­den 1. og 2. au­gust. Bylø­bet kø­res for 15. gang. Fem for­skel­li­ge ba­ner har lagt as­falt til ra­cer­fe­sten. Først ga­de­net­tet nær Chri­sti­an­borg, der­ef­ter Flå­de­ba­se Hol­men, så to for­skel­li­ge lay­outs ved Fæl­les­par­ken og nu på Bel­la­høj. til at in­ter­viewe de frem­mød­te kø­re­re på Rå­d­hu­set.

Tom Kri­sten­sen - hi­sto­ri­ens mest vin­den­de Le Mans kø­rer - er ble­vet en hyp­pig og skat­tet del­ta­ger i di­ver­se hi­sto­ri­ske løb.

De sid­ste par år har Tom delt bil med HKH Prins Joachim i den­nes Lo­tus Cor­ti­na.

Al­le­re­de for en del år si­den kør­te Tom hi­sto­risk ra­ce i bl. a. NSU, og om et par må­ne­der er den kend­te kø­rer det ab­so­lut­te top­navn, når ver­dens fi ne­ste hi­sto­ri­ske ra­cer­løb, Goodwood Re­vi­val, af­vik­les i Sy­deng­land.

Tom vil ved den lej­lig­hed kun­ne ta­le man­ge kol­le­ger fra de go­de gam­le ra­cer­da­ge. Seks an­dre Le Mans vin­de­re vel­ta­ger på Goodwood. Blandt dem nog­le af Toms tid­li­ge­re team­kam­me­ra­ter.

Fakta om bylø­bet CHGP

Tom K. er ble­vet vild med hi­sto­risk ra­ce se ham kø­re ra­ce på Bel­la­høj næ­ste we­e­kend. El­ler kør selv en tur med ham i en su­per­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.