Så dyr er din bil i re­pa­ra­tion

Eu­ro­pæ­i­ske bil­mær­ker kla­rer sig dår­li­ge­re end asi­a­ti­ske

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­sten­sen uf­fe@ bi­len. dk

FOR­BRUG

Det er ik­ke nok, at et bil­mær­ke el­ler en bil­mo­del sjæl­dent går i styk­ker, hvis man skal vur­de­re­pri­sen på re­pe­ra­tions­ud­gif­ter. Det spil­ler i end­nu hø­je­re grad ind, hvad det er, der går i styk­ker. Og hvad det ko­ster at ud­bed­re de­fek­ten lø­ber op i, når det he­le reg­nes med. Her­un­der den tid, det ta­ger at få bi­len fit for fight igen. Er­stat­nings­bi­ler ko­ster jo og­så pen­ge.

Hol­des dis­se fak­to­rer sam­men, teg­ner der sig et helt an­det bil­le­de end de tra­di­tio­nel­le kva­li­tets­sta­ti­stik­ker, der ty­pisk bygger på an­tal­let af fejl ved syn el­ler an­tal­let af » vejsi­de­af­hent­nin­ger « fra red­nings­kor­p­se­ne.

Den store bri­ti­ske for­sik­rings­sel­skab War­ran­ty Di­rect har med sit » Re­li­a­bi­li­ty In­dex « det for­ment­lig bed­ste bud på en sam­let vur­de­ring af, hvor me­get det ko­ster at hol­de di­ver­se bil­mær­ker og bil­mo­del­ler kø­ren­de i re­pa­ra­tions­mæs­sig hen­se­en­dee. » Re­li­a­bi­li­ty In­dex « be­ty­der » På­li­de­lig­heds­in­deks « ) , og bag­grun­den for, at sel­ska­bets kan ud­reg­ne dis­se vær­di­er for fle­re tu­sin­de bil­mo­del­ler er, at sel­ska­bet pri­mært le­ver af at for­sik­re bi­ler mod uven­te­de re­pa­ra­tions­ud­gif­ter. Lea­se­de bi­ler så­vel som pri­va­te.

War­ran­ty Di­rect ud­be­ta­ler hver år et to­cif­ret mil­li­onbe­løb til dæk­ning af re­pa­ra­tions­ud­gif­ter, som bi­ler­nes eje­re har for­sik­ret sig mod. Når dis­se da­ta sam­men­hol­des går glan­sen af man­ge bil­mær­ker, som vi med bag­grund i for­om­tal­te ana­ly­ser an­ser for sær­ligt på­li­de­li­ge.

I føl­ge Re­li­a­bi­li­ty In­deks er Hon­da bil­mær­ket, der be­la­ster sin ejer med de la­ve­ste ud­gif­ter til re­pa­ra­tio­ner. Den gen­nem­snits­li­ge re­pa­ra­tionud- gift for al­le bile­mær­ker er sat til in­deks 100. Hon­das mo­del­ler sco­rer sam­let set in­deks 42, hvil­ket re­elt be­ty­der, at hver gang gen­nemn­sits­bi­len ko­ster 100 kr. til re­pa­ra­tio­ner er re­pe­ra­tions­ud­gif­ten til en Hon­da 42 kr.

Dyrt be­kendt­skab

I den an­den en­de fin­der vi bil­mær­ker som Pors­che og Bent­ley, der ko­ster hen­hold­vis 365 og 545 kr. i sam­le­de re­pa­ra­tions­ud­gif­ter. En Bent­ley er så­le­des ca. 14 gan­ge dy­re­re i sam­le­de re­pa­ra­tions­ud­gif­ter end en Hon­da. Og godt fem gan­ge dy­re­re end en gen­nem­snits­bil.

Ser vi på de en­kel­te bil­mo­del­ler er for­skel­len end­nu stør­re. War­ran­ty Di­rect har i alt la­vet sta­ti­stik på 250 bil­mo­del­ler, som sel­ska­bet har dæk­ket re­pa­ra­tio­ner for me­re end 50 gan­ge, Det er kra­vet for at væ­re med. Men af plads­hen­syn har vi kun ta­get de 100 bed­ste mo­del­ler må­lt ef­ter re­pa­ra­tions­ud­gif­ter med her på si­den.

De bil­lig­ste af al­le må­lt ef­ter før­nævn­te pa­ra­me­tre er Mitsu­bis­hi Lan­cer og Hon­da Ja­zz, der beg­ge er sat til in­deks 6. Hvil­ket be­ty­der, at gen­nemn­sits­bi­len er ca. 16 - 17 gan­ge dy­re­re i re­pa­ra­tions­ud­gif­ter. Sta­ti­stik­ken op­da­te­res lø­ben­de, og man kan der­for op­le­ve, at bi­ler­ne skif­ter en smu­le plads fra dag til dag, hvis f. eks. nog­le me­get dy­re mo­tor­re­pa­ra­tio­ner læg­ges ind i da­ta­ma­te­ri­a­let.

Mandag i den­ne uge var Hon­da Ja­zz bil­lig­ste bil. Ons­dag hav­de Mitsu­bis­hi Lan­cer over­ha­let den på mar­gi­na­ler­ne. De holdt beg­ge de­res in­deks på 6. I den dy­re en­de af Top 100 fin­der vi over­ra­sken­de en del ja­pan­ske kva­li­tets­bi­ler som Nis­san Qas­hqai og Toy­o­ta Aven­sis. For­kla­rin­gen kan man se ved at gå bag om tal­le­ne. hvor man kan se, hvad den gen­nem­snits­li­ge re­pa­ra­tion ko­ster. For Mitsu­bis­hi Lan­cer er be­lø­bet knap 1.000 kr. For Qas­hqai ca. 3.500 kr. Toy­o­ta Aven­sis ko­ster ca. 4.000 kr. pr. gen­nem­snits­re­pa­ra­tion.

In­deks 645.

For Bent­ley er ud­gif­ter­ne til re­pa­ra­tio­ner me­re end seks gan­ge hø­je­re end for det gen­nem­snits­li­ge bil­mær­ke.

Med i bil­le­det hø­rer dog, at der er 150 bi­ler, som er dår­li­ge­re end num­mer 100. Hvil­ket og­så af­spej­ler sig i det for­hold, at Qas­hqai med en en på­li­de­lig­heds­vær­di på in­deks 71 sta­dig kla­rer sig no­get bed­re end den gen­nem­sni­trs­li­ge bil­mo­del, der sco­rer in­deks 100.

Det rig­ti­ge ræd­sel­ska­bi­net er i bun­den af li­sten. Vi har for an­sku­e­lig­he­dens skyld ta­get de 10 vær­ste med, og det er i al­le til­fæl­de me­get dy­re og sport­s­li­ge mo­del­ler. Den vær­ste vær­di af al­le knyt­ter sig til Au­di RS6. Den har for­sik­rings­sel­ska­bet be­reg­net til in­deks 1.125, hvil­ket vil si­ge, at den i gen­nem­snits ko­ster 188 gan­ge me­re i re­pe­ra­tions­ud­gif­ter end en Hon­da Ja­zz el­ler en Mitsu­bis­hi Lan­cer. At en Ci­tro­en - mo­del C6 - har sne­get sig ind i det­te dår­li­ge sel­skab af sports­be­to­ne­de luksus­bi­ler, si­ger no­get om, hvor hyp­pigt den­ne trods alt ik­ke nær så dy­re bil går i styk­ker. En C6 ko­ster fem gan­ge me­re i re­pe­ra­tion end gen­nem­snits­bi­len og 85 gan­ge me­re end før­om­tal­te Hon­da og Mitsu­bis­hi.

Sta­ti­sisk usik­ker­hed

Sta­ti­stik­ker­ne kan ik­ke 100 pct. over­fø­res til dan­ske for­hold, for­di ar­bejds­løn­nin­ger og re­ser­ve­delspri­ser kan væ­re for­skel­li­ge fra land til land. Men næp­pe til dansk for­del, for­di løn­nin­ger­ne er la­ve­re i Stor­bri­ta­ni­en. Og der er hel­ler ik­ke grund til at for­mode, atr de dan­ske bi­ler går min­dre i styk­ker end de bri­ti­ske.

Hvis din bil ik­ke er med på den­ne top 100 li­se, kan du mu­lig­vis fin­de den ved at gå ind på den bri­ti­ske hjem­mesi­de og sø­ge på mo­del. Hvis den hel­ler ik­ke pop­per op der, er det for­di bi­len er re­pa­re­ret min­dre end 50 gan­ge på sel­ska­bets reg­ning.

Hvis du kig­ger ned over li­sten med for­skel­li­ge bil­mo­del­ler vil du op­da­ge, at de kore­an­ske mo­del­ler som re­gel er af æl­dre da­to. Bi­ler som Chevro­let Ka­los, Hyun­dai Getz og lig­nen­de. Det sky­des, at sel­ska­bet nor­malt kun for­sik­rer bi­ler mod uven­te­de re­pa­ra­tionud­gif­ter, ind­til de er seks år gam­le. Og da al­le ny­e­re Hyun­dai bi­ler har fem års fa­briks­ga­ran­ti og ny­e­re Kia- bi­ler syv års fa­briks­ga­ran­ti er der lo­gisk nok ik­ke ret man­ge, der teg­ner en for­sik­ring på dis­se bi­ler. Eu­ro­pæ­i­ske bi­ler har ty­pisk to års ga­ran­ti og ja­pan­ske tre år.

Hvis du goog­ler » Re­a­li­a­bi­li­ty In­deks « kan du på War­ran­ty Di­rects hjem­mesi­de fin­de man­ge an­dre in­ter­es­san­te in­for­ma­tio­ner. F. ek. s om, hvil­ke kom­po­nen­ter, der er mest til­bø­je­li­ge til at gå i styk­ker fra bil til bil. Slid­de­le som brem­se­klod­ser, ud­stød­nings­sy­ste­mer, bat­te­ri­er, tæn­d­rør, fil­tre osv. er selv­føl­ge­lig ik­ke med.

Her­un­der kan du se bil­mær­ker­ne og de 100 bedst score­ne­de bil­mo­del­ler. Plus rædselskabinettet: De 10 stør­ste pen­ge­slu­ge­re af al­le.

DE TI VÆR­STE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.