Fi­ats ’ nye’ 500

Ef­ter ot­te år lan­ce­rer Fi­at en ’ ny’ 500. Der er dy­best set ta­le om et an­sigtsløft, men et ef­fekt­fuld et af slagsen, hvor bi­lens char­me­ren­de ker­ne­ka­rak­ter be­va­res. Især på et tag i Torino

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

TEST

Fi­ats Lingot­to­fa­brik i hjer­tet af Torino stod fær­dig i 1923. En 500 me­ter lang fa­briks­byg­ning i fem eta­ger. Byg­get så­le­des at al­le bil­de­le­ne blev le­ve­ret i stu­e­e­ta­gen, og så sno­e­de pro­duk­tio­nen sig op igen­nem fa­brik­ken. På fem­te eta­ge blev de sid­ste de­tal­jer fær­dig­gjort, og bi­ler­ne tril­le­de ud på den præ­cis en km lange ova­le test­ba­ne på ta­get.

Har du ejet en Fi­at 124 el­ler en Fi­at Spi­der, er der al­mu­lig grund til at tro, at den tril­le­de si­ne før­ste me­ter li­ge her på ta­get af Lingot­to. Ef­ter et par run­der blev bi­ler­ne god­kendt, og i en­den af byg­nin­gen kør­te de i en Run­detårns- ag­tig snegl ned i ga­de­plan og om­bord på to­ge el­ler last­bi­ler, for at bli­ve di­stri­bu­e­ret ud til Ita­li­en og re­sten af ver­den. Et ar­ki­tek­to­nisk mester­styk­ke som rum­mer læs­se­vis af Fi­at- hi­sto­rie fra åb­nin­gen i 1923 frem til den luk­ke­de i 1982. Fa­brik­ken ER Fi­at, og top­pen af kran­se­ka­gen er Giovan­ni Ag­nel­lis he­li­kop­ter­p­lat­form på top­pen. Her fløj den le­gen­da­ri­ske Fi­at- chef og play­boy i 1970er­ne fra sin villa i bak­ker­ne uden­for Torino på ar­bej­de i sin pri­va­te he­li­kop­ter.

Fa­brik­ken er i dag om­dan­net til ho­tel, kon­fe­ren­ce­cen­ter, bi­o­graf og ind­købs­cen­ter, men på top­pen lig­ger test­ba­nen sta­dig­væk øde hen. Men ik­ke den­ne som­mer­var­me af­ten i Torino. For den før­ste tur i den nye Fi­at 500 er nem­lig op igen­nem sneg­len og ud på ta­get. Ita­li­e­ner­ne for­står at in­tro­du­ce­re nye mo­del­ler med stil og store arm­be­væ­gel­ser. He­le ræk­ken af pa­stel­far­ve­de Fi­at 500 fyl­der sneg­len, som en orm der kækt sni­ger sig op ad en solsik­ke­sten­gel. Hi­sto­ri­ens vin­ge­sus blæ­ser si­de­skil­nin­gen fra høj­re til ven­stre si­de – el­ler og­så er det tur­bu­len­sen i ka­bi­nen i den lil­le 500 ca­bri­o­let. I hvert fald er det her som frisk ba­si­li­kum på top­pen af en al­le­re­de vel­dre­jet pizza for en ægte au­to­mo­bila­fi­cio­na­do. På ta­get sti­ger vi ud, drik­ker bobler og be­un­drer bå­de før­ste, an­den og tred­je­ge­ne­ra­tion af Fi­at 500.

40 pct. ny

Man be­hø­ver ik­ke væ­re au­to­mo­bil­eks­pert for at gen­nem­skue, at det der med at ta­le om en tred­je ge­ne­ra­tion, er me­re varm luft end vir­ke­lig­hed. For mens den før­ste Fi­at 500 fra 1957 er en ka­rak­ter, så lig­ner den an­den ge­ne­ra­tion fra 2007 og den nye fra 2015 hin­an­den som to drå­ber vand. Så­dan umid­del­bart. Men går man tæt­te­re træ­der for­skel­le­ne dog frem. Især lyg­ter­ne er æn­dret, fra at væ­re gla­de, åb­ne og halv­nai­ve i de­res ud­tryk, til på den nye at se lidt me­re sam­men­k­neb­ne og ag­gres­si­ve ud. Bag­lyg­ter­ne er gjort lidt stør­re og me­re kan­te­de, og de to visu­el­le de­tal­jer, er nok til gi­ve bi­len lidt me­re kant og ka­rak­ter. Fi­at si­ger at 40 pct. af bi­len er ny, og der er æn­dret på 1.900 de­le. Men driv­linjer og de store kar­ros­se­ri­e­le­men­ter er de sam­me.

I ka­bi­nen er det især på den di­gi­ta­le front, at 500 har flyt­tet sig. Fra det gam­le Fi­at- ud­vik­le­de Blue& Me sy­stem er 500 nu kom­met på den ame­ri­kan­sk­ud­vik­le Ucon­nect plat­form, der hoo­k­er bi­len op med in­ter­net­tet via din mo­bils blu­et­oo­t­h­for­bin­del­se. Så er der di­rek­te ad­gang til 100.000 sa­tel­li­tra­di­o­ka­na­ler, fa­ce­book, twit­ter og tomtom navi­ga­tion. Sy­ste­met fungerer in­tu­i­tivt og gør 500 til en af de mest di­gi­talt ve­l­ud­vik­le­de mi­kro­bi­ler. På top­mo­del­len Lo­un­ge har Fi­at er­stat­tet de ana­lo­ge ure med et di­gi­talt TFT- dis­play. For­de­len er, at du kan smi­de navi­ga­tions­in­for­ma­tion op i ur­brøn­den bag rat­tet, mens spe­edo­me­ter og

Den » nye « Fi­at 500 på test­ba­nen top­pen af Fi­ats gam­le fa­brik. Ud­ven­digt er det først og frem­mest lyg­ter­ne, der er ble­vet me­re mar­kan­te på den lil­le liv­stils­bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.