For­nuft og fø­lel­ser med fi re rin­ge

Au­di A3 ca­bri­o­let med eft er­nav­net Ul­tra er den for­nuft ig­ste ud­ga­ve af en bil, der i sin grundsub­stans er ufor­nuft ig. For­vir­ret? Det skal du ik­ke væ­re. Det er god Au­di- lo­gik

BT - - BILEN.DK - Af Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke. dk

SOMMERTEST

Det er no­get evigt be­snæ­ren­de ved at kø­re ca­bri­o­let på en lun som­mer­dag. Om­gi­vel­ser­ne fl yder helt ind i ka­bi­nen. Lug­te­ne, ly­de­ne og for­nem­mel­sen af fri­hed.

I gam­le da­ge var ca­bri­o­le­ten som oft est for­bun­det med kraft ige mo­to­rer og en un­der­to­ne af sport­s­vogn. Det var og er en bil­ty­pe, der oser af det sø­de liv. Det be­kym­rings­frie liv. Li­vet hvor om­kost­nings­ni­veau og an­dre lav­prak­ti­ske be­tragt­nin­ger er hen­vist til en plads på bæn­ken.

Nu­vel – der har ek­si­ste­ret ca­bri­o­le­ter med be­ske­den mo­tor­kraft i form af bå­de små Peu­geo­ter, Volkswa­gens og Ope­ler. Men dem der har få­et saft er­ne til at fl yde, har oft e væ­ret dem med lidt skub i driv­linj­en.

Med Au­di A3 Ca­bri­o­let Ul­tra for­sø­ger Au­di med van­lig tysk grun­dig­hed at le­ve­re bå­de for­nuft og fø­lel­ser i en og sam­me vogn.

For mens ca­bri­o­let- for­ma­tet le­ve­rer he­le op­le­vel­sen af fri­hed på fi re hjul, så er driv­linj­en i den te­ste­de Ul­tra hen­tet i af­de­lin­gen for snus­for­nuft ige og brænd­stofb es­pa­ren­de løs­nin­ger.

Fi­re for­skel­li­ge kø­re­indstil­lin­ger

Det er en 1,4 TSI mo­tor på 150 hk der er koblet til en 7- trins DSC dob­belt­kob­lings­gear­kas­se.

Kom­bi­ne­ret med Au­dis ” Dri­ve Se­lect” sy­stem, der gi­ver fø­re­ren mu­lig­hed for at væl­ge mel­lem Dy­na­mic, Com­fort, In­di­vi­du­al og Ef­fi ci­en­cy kø­re­indstil­lin­ger, gør det bi­len til en stør­rel­se med fl ere per­son­lig­he­der. I de for­skel­li­ge kø­re­indstil­lin­ger æn­dres spe­e­der­re­spons og gear­kas­sens skift elo­gik, så i Dy­na­mic kø­rer bi­len med hø­je om­drej­nin­ger, hur­ti­ge gearskift og kon­tant spe­der­re­spons, mens bi­len i Ef­fi ci­en­cy er blø­de­re på spe­e­de­ren, skift er gear ved la­ve om­drej­nin­ger og på al­le må­der for­sø­ger at tvin­ge fl est mu­li­ge ki­lo­me­ter ud af ben­zi­nen.

Læg der­til at mo­to­ren har COD­tek­no­lo­gi ( Cy­lin­der On De­mand), der frakob­ler brænd­stoft il­førs­len til to af mo­to­rens fi re cy­lin­dre når ik­ke be­ho­vet for kræft er sær­ligt stort, og du har et skar­ps­le­bent øko­vå­ben for­klædt som livs­ny­der.

Am­mu­ni­tion til over­ta­lel­se

Test­bi­lens styr­ke er imid­ler­tid, at den og­så kan spil­le rol­len som fuld­blods første­el­sker, når det hand­ler om at le­ve­re en un­der­hol­den­de og kø­re­dy­na­misk op­le­vel­se.

Den er ik­ke en GTI, men med 150 hk til 1.455 kg vogn, er den så hur­tig og frisk på fød­der­ne, som gen­nem­snits- GTIen var det for 15 år si­den.

Flip Dri­ve Se­lect knap­pen op i Dy­na­mic, og bi­len le­ger vil­ligt med. Skift ene kom­mer hur­tigt, og bi­len op­le­ves ind­le­ven­de og ivrig. 0- 100 km/ t er kla­ret på 8,9 se­kun­der og top­far­ten er 222. Beg­ge tal der spar­ker bi­len fra den snus­for­nuft ige over på den fest­li­ge ba­ne­halv­del.

Men med et brænd­stoff or­brug på 20,4 km/ l og et re­elt for­brug på 18,1 km/ l over 500 test­ki­lo­me­ter ( ho­ved­sa­ge­ligt i Ef­fi ci­en­cy), så spar­kes bi­len tilbage igen. Den vi­ser at den kan le­ve­rer bå­de for­nuft og fø­lel­ser, og det gør den til en im­po­ne­ren­de al­si­dig stør­rel­se.

Læg der­til, at den med en pris på 451.299 kr. ik­ke ko­ster me­re end 55.000 kr. me­re end den A3 Li­mou­si­ne den er ba­se­ret på, og du har am­mu­ni­tion nok til at sæl­ge ide­en om en ca­bri­o­let til en­ten ko­nen, bank­rå­d­gi­ve­ren el­ler din in­dre for­nuf­tig­frands. Alt sam­men tak­ket væ­re Au­dis eff ek­ti­ve fo­d­ar­bej­de med at strik­ke Au­di A3 Ca­bri­o­let Ul­tra sam­men med li­ge de­le for­nuft og fø­lel­ser.

LØR­DAG 25. JULI 2015

Med ta­get ne­de gør A3 Ca­bri­o­let en ude­mær­ket fi­gur, og med bag­sæ­de har den og­så plads til fi­re voks­ne - med lidt god vil­je.

Ka­bi­nen er klas­sisk Au­di: Stram, kon­ser­va­tiv og funk­tio­nel.

Ba­se­ret på se­dan- ud­ga­ven er bi­len køn­ne­re bag­fra end sin for­gæn­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.