Cru­i­se: Jeg var lidt ban­ge for Re­bec­ca

Sven­ske Re­bec­ca Fer­gu­son er den nye su­per­spion og hel­tin­de i ’ Mis­sion Im­pos­sib­le’

BT - - MISSION IMPOSSIBLE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NYT AN­SIGT

Med Tom Cru­i­se, Si­mon Pegg og Je­re­my Ren­ner i cen­trum har ’ Mis­sion Im­pos­sib­le’- se­ri­en en hård ker­ne at træn­ge ind i. Men den sven­ske sku­e­spil­ler Re­bec­ca Fer­gu­son gjor­de det bog­sta­ve­ligt talt skræm­men­de godt.

» Hun var fan­ta­stisk. Men sam­ti­dig var vi al­le sam­men og­så lidt ban­ge for hen­de, « si­ger Tom Cru­i­se om den nye sven­ske stjerne, der al­le­re­de har spil­let sam­men med bå­de Me­ryl Stre­ep, Ian McSha­ne og Dway­ne Jo­hn­son. Bå­de Cru­i­se, med- pro­du­cer

JJ Abrams og in­struk­tør Chri­stop­her McQu­ar­rie var eni­ge om, at de til se­ri­ens fem­te og hidtil mest am­bi­tiø­se af­snit hav­de brug for en ek­stra stærk kvin­de­lig ho­ved­rol­le - en slags kvin­de­lig Tom Cru­i­se.

Ke­mi­en i or­den

Og da Re­bec­ca Fer­gu­son af­lag­de prø­ve, var trio­en ik­ke i tvivl.

» Det er hen­de. Hun er den rig­ti­ge, « sag­de Tom Cru­i­se så­le­des al­le­re­de ef­ter den før­ste prø­ve.

Cru­i­se og Fer­gu­son læ­ste nog­le si­der fyldt med di­a­log sam­men. Og ke­mi­en var iføl­ge in­struk­tør Chri­stop­her McQu­ar­rie og­så i top.

Det ene­ste po­ten­ti­el­le pro­blem var, at den sven­ske stjerne fra den lil­le by Sim­ris­hamn ef­ter eget ud­sagn li­der af bå­de klau­stro­fo­bi og høj­de­skræk.

’ Mis­sion Im­pos­sib­le’- se­ri­en er som be­kendt kendt for si­ne ut­ro­li­ge spe­ci­a­l­ef­fek­ter og stunt, som man­ge af sku­e­spil­ler­ne ( bl. a. Cru­i­se) selv ud­fø­rer. Men fryg­ten vi­ste sig at væ­re ube­grun­det.

» Re­bec­ca er en helt na­tur­lig at­let. Og fem uger se­ne­re hop­pe­de hun ud fra ta­get på ope­ra­hu­set i Wi­en. Hun var sta­dig ban­ge. Men hun tø­ve­de ik­ke et se­kund, « si­ger Tom Cru­i­se, der ik­ke ale­ne var til ste­de, men selv delt­og i stun­tet.

I den nye ’ Mis­sion Im­pos­sib­le’film spil­ler Re­bec­ca su­per­spio­nen Ilisa Faust.

Hun red­der Etan Hunts ( Tom Cru­i­se) liv og ad­va­rer ham om den ver­dens­fredstru­en­de or­ga­ni­sa­tion ’ The Syn­di­ca­te’, hvis ek­si­stens bå­de CIA og den ame­ri­kan­ske re­ge­ring be­næg­ter.

Hun le­ver op til Et­han bå­de fy­sisk og psy­kisk. Men vo­res helt kan al­li­ge­vel ik­ke helt fin­de ud af, hvor­vidt han kan sto­le på hen­de.

Be­gynd­te som 15- årig

» Jeg har al­tid el­sket ’ Mis­sion Im­pos­sib­le’- se­ri­en. Og jeg kan knap fat­te, at jeg nu selv er en del af den, « si­ger Re­bec­ca Fer­gu­son, der som 15- årig ind­led­te kar­ri­e­ren på svensk tv.

Her spil­le­de hun ho­ved­rol­len i se­ri­en ’ Nya Ti­der’. Si­den fik hun ho­ved­rol­len i BBCs stor­se­rie ’ The Whi­te Qu­e­en’. Rid­ley Scott ud­valg­te Re­bec­ca til Showti­me- se­ri­en ’ The Va­ti­can’.

Og se­ne­re i år duk­ker hun op i fil­men ’ Fl­oren­ce Fo­ster Jenkins’, hvor hun spil­ler sam­men med bå­de Me­ryl Stre­ep og Hugh Grant.

Re­bec­ca Fer­gu­son og Tom Cru­i­se som helt og hel­tin­de i den nye ’ Mis­sion Im­pos­sib­le - Rogue Na­tion’. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.