En ’ umu­lig’ mis­sion til mil­li­ar­der

BT - - MISSION IMPOSSIBLE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

HI­STO­RI­EN

Film­se­ri­ens før­ste fi­re af­snit har al­le­re­de ind­tjent det, der sva­rer til 14 mia. kr.

Men det var ik­ke Tom Cru­i­se, der i 1996 op­fandt for­tæl­lin­gen om den jern­hår­de spion Et­han Hunt fra spionrin­gen IMF - Im­pos­sib­le Mis­sion For­ce.

’ Mis­sion Im­pos­sib­le’ op­stod nem­lig al­le­re­de i 1966, hvor ame­ri­kansk tv vi­ste se­ri­en én gang om ugen.

De kits­che­de epi­so­der om de drøns­mar­te spio­ner, der gang på gang red­der klo­den, kør­te he­le vej­en frem til 1973. Og ef­ter 15 års vel­fortjent pau­se kør­te de igen på ame­ri­kansk tv fra 1988 til 1999.

I beg­ge pe­ri­o­der var Tom Cru­i­se ba­re én af de mil­li­o­ner af fans, der slug­te de vildt ure­a­li­sti­ske af­snit råt - uge ef­ter uge.

Og i 1994 be­slut­te­de han sig for selv at fort­sæt­te tra­di­tio­nen. Han køb­te film- ret­tig­he­der­ne fra sel­ska­bet Pa­ra­mo­unt Pi­c­tu­res.

Og sam­men med sin for­ret­nings­part­ner Pau­la Wag­ner be­slut­te­de Cru­i­se selv at fi­nan­si­e­re og pro­du­ce­re fil­men via de­res nye sel­skab Cru­i­se/ Wag­ner Pro­ductions.

Det var Tom Cru­i­se, der selv be­slut­te­de at pum­pe bud­get­tet op til 500 mio. kr. Da di­ver­se spe­ci­a­l­ef­fek­ter ik­ke le­ve­de op til Cru­i­ses visu­el­le for­vent­nin­ger, be­slut­te­de han sig og­så for selv at la­ve stunt- ar­bej­det.

Fil­men blev en gi­gantsuc­ces. Og si­den er bå­de bud­get og pro­fit - af­snit for af­snit - vok­set eks­plo­sivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.