Cru

BT - - MISSION IMPOSSIBLE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

POTRÆT

Få film­stjer­ner har få­et klø som Tom Cru­i­se. ’ Dår­lig far’, ’ en­si­dig sku­e­spil­ler’ og ’ gal Sci­en­to­lo­gy- nørd’, skri­ver pres­sen. Men som en hy­perak­tiv vip­pe­kop kom­mer Tom al­tid på høj­kant igen. Og jub­len fra de be­gej­stre­de fans druk­ner kri­tik­ken.

Her er 10 go­de grun­de til, at Tom Cru­i­se sta­dig er ver­dens stør­ste og må­ske ene­ste vir­ke­li­ge film­stjer­ne.

1. HAN ER DET SID­STE ’ PLA­KAT- NAVN’:

I gam­le da­ge var der man­ge; Sly, Ar­nold og Eastwood. Men i dag er det kun Tom Cru- ise, der som navn træk­ker et mas­sivt in­ter­na­tio­nalt pu­bli­kum til. Næ­ste uges ’ Mis­sion Im­pos­sib­le 5’ bli­ver højst sand­syn­ligt årets blo­ck­bu­ster. Og i alt har Tom Cru­i­ses film ind­tjent det, der sva­rer til 70 mia. kr.

2. HAN ER AL­TID ’ PÅ’:

Tom Cru­i­se går al­drig ud, hvis han ik­ke er tændt. Så­le­des bru­ger han ger­ne ti­me­vis på at skri­ve au­to­gra­fer og stille op til en­de­lø­se sel­fies.

3. SKAN­DA­LER­NE TIL­FØ­JER EK­STRA GUF:

Bå­de film- og pop­stjer­ner bli­ver me­re og me­re po­li­tisk kor­rek­te. De in­ve­ste­rer de­res pen­ge smart, gif­ter sig i en for­nuf­tig al­der og spør­ger al­tid de­res agent om lov, før de ud­ta­ler sig til pres­sen. Selv for­ti­dens helt store trus­se­tyv Ge­or­ge Cloo­ney er fal­det til ro og ble­vet grå og ke­de­lig. Og der­for har vi sim­pelt­hen brug for Tom Cru­i­se. Han le­ver sta­dig li­vet i over­ha­lings­ba­nen. Men dyr­ker Sci­en­to­lo­gy vildt og uhæm­met. Og så op­fø­rer han sig sta­dig her­ligt uansvar­ligt sam­men med bør­ne­ne - sky­di­ving og bjerg­be­stig­ning.

4. HAN ER AL­DRIG KE­DE­LIG:

Man­ge su­per­stjer­ner bli­ver su­per­ke­de­li­ge, når de bli­ver rig­tig kend­te. Men Tom Cru­i­se er su­per­pro­fes­sio­nel og sam­ti­dig al­tid med på den vær­ste. Stil­ler f. eks. gla­de­ligt op til æg­ge­kamp med tal­ks­how- vært Jim­my Fal­lon. Den slags får du ik­ke Ge­or­ge Cloo­ney el­ler Ben Af­fleck til at gø­re.

5. HAN ER SI­NE VEN­NERS VEN:

Se­ne­st har Cru­i­ses ’ Mis­sion Im­pos­sib­le’- kol­le­ga Si­mon Pegg rost Tom Cru­i­se. » Jeg for­ven­te­de så­dan en lidt ver­dens­fjern su­per­stjer­ne, der kon­stant var mands­op­dæk­ket af bo­dygu­ards. Men i ste­det fandt jeg den mest per­son­li­ge og po­si­ti­ve mand, jeg no­gen­sin­de har mødt. Han hu­sker al­les nav­ne og fød­sels­da­ge. Han ba­ger ka­ge, op­træ­der med fal­de- på- ha­len- ko­me­die til pri­vat­fest, og så er Tom al­tid klar til en per­son­lig snak, hvis du har brug for det. «

6. HAN ER EN FIGH­TER:

Da Tom Cru­i­se an­kom til Hol­lywood, måt­te han kæm­pe for hver en rolle. Hu­den var uren, og tæn­der­ne var pilskæ­ve - TC går sta­dig med bøj­le, når han ik­ke ind­spil­ler film. Des­u­den var Tom Cru­i­se hjæl­pe­løst ord­blind, så han kun­ne knap sta­ve sig igen­nem si­ne før­ste ma­nuskrip­ter. Og hjem­me­fra fik han ik­ke me­gen hjælp. Hans far var nem­lig en vol­de­lig bøl­le, der gen­tag­ne gan­ge tæ­ve­de sin søn. » Hvis no­get gik galt, så vil­le han spar­ke og slå dig. Jeg lær­te hur-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.