Ui­se- kon­trol

BT - - MISSION IMPOSSIBLE -

tigt at væ­re me­get forsigtig i min fars sel­skab, « har Cru­i­se for­talt.

7. HAN GRÆN­SER TIL DET OVER­MEN­NE­SKE­LI­GE:

Der er in­gen, der ved, hvor Tom Cru­i­se får ener­gi­en fra. Men i for­hold til os an­dre dø­de­li­ge la­der han til at ha­ve tre gan­ge så me­get af den. Han dyr­ker bjerg­be­stig­ning, sky­di­ving og fly­a­kro­batik. Han dan­ser på eli­te­ni­veau. Og da film­sel­ska­bet plan­lag­de at fin­de en stem­me­stand- in til mu­si­ca­len ’ Ro­ck of Ages’, sag­de Tom Cru­i­se: ’ Vrøvl .. det kla­rer jeg selv’. Han tog her­ef­ter in­ten­siv sangun­der­vis­ning. Og selv­om fil­men må­ske ik­ke fik to­pan­mel­del­ser, så væl­te­de ’ san­ge­ren Tom Cru­i­se’ al­le an­mel­de­re ba­g­over med en sik­ker og sjæl­fuld ro­ck­s­angstem­me, der til­sy­ne­la­den­de ube­svæ­ret stræk­ker sig over tre ok­ta­ver. Er der no­get, den mand ik­ke kan. 8. HAN ER SIN EGEN HER­RE: I dag har al­le store sku­e­spil­le­re med respekt for sig selv de­res eget pro­duk­tions­sel­skab. Men sam­men med sin agent Pau­la Wag­ner var Tom Cru­i­se blandt de al­ler­før­ste, da han i 1993 grund­lag­de Cru­i­se/ Wag­ner Pro­ductions i 1993. Dét be­ty­der, at Tom Cru­i­se her­med har af­skaf­fet ad­skil­li­ge mel­lem­mænd, der nor­malt snup­per en stor bid af pro­fit­ten. Han bli­ver bl. a. pro­du­cer på de fle­ste af si­ne eg­ne film. Og der­med lig­ger ind­tje­nin­gen på hver ny film mel­lem 250 og 800 mio. kr. Her ses Tom Cru­i­se sam­men med Pau­la Wag­ner.

9. HAN UND­SKYL­DER AL­DRIG:

I mod­sæt­ning til bå­de Ja­net og Mi­cha­el Ja­ck­son kry­ber Tom Cru­i­se al­drig til kor­set og ud­sen­der en yd­my­gen­de jeg- er- så- ked- ad- det- vi­deo. Den slags bli­ver nem­lig hæn­gen­de i den of­fent­li­ge be­vidst­hed. I ste­det er Tom Cru­i­se til­sy­ne­la­den­de stolt af den per­son, han er. Det kan godt væ­re, at vi ik­ke kan li­de den må­de, han be­hand­ler si­ne eks- ko­ner, den må­de han hop­per i Opra­hs so­fa el­ler den må­de, han til­sy­ne­la­den­de halv­ma­nisk om­fav­ner Sci­en­to­lo­gy­kir­ken. Men hvis vi ( of­fen­lig­he­den og pres­sen) ik­ke kan li­de det, så kan vi ren­de Tom et vist sted. Den slags gam­mel­dags stolt­hed kan bå­de folk og fans godt li­de. Jo­hn Way­ne og Mar­lon Bran­do sag­de jo hel­ler al­drig und­skyld, uan­set hvor me­get de dum­me­de sig.

10. HAN HJÆL­PER DE ’ SMÅ’:

Tom Cru­i­se el­sker vir­ke­lig film. Og han går ik­ke af vej­en for at hjæl­pe an­dre - og­så selv­om det ik­ke gør ham rig. Så­le­des af­slø­re­de den bri­ti­ske ’ Kings­man’- pro­du­cent Mat­t­hew Vaug­hn for ny­lig, at han skyl­der Cru­i­se kar­ri­e­ren. Da in­gen i Hol­lywood så­le­des gad mø­de op til en pri­vat bran­che- vis­ning på Vaug­hns ukend­te og me­get bri­ti­ske film ’ Lo­ck Stock and Two Smoking Bar­rels’ ( in­stru­e­ret af Guy Rit­chie), trå­d­te Cru­i­se til. Ryg­tet gik hur­tigt, at me­ga­stjer­nen vil­le an­kom­me til en så­kaldt ’ scre­e­ning’. Og plud­se­lig blev al­le me­get in­ter­es­se­re­de. ’ I er godt dum­me, hvis I ik­ke in­ve­ste­rer i det­te mester­værk, « sag­de Cru­i­se ef­ter pres­se­kørs­len. Og så­le­des blev fil­men det helt store gen­nem­brud for bå­de Mat­t­hew Vaug­hn, Guy Rit­chie og ik­ke mindst action­s­tjer­nen Ja­son Stat­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.