Ramt af Sto­ck­ho

An­ti- kli­maks i Al­per­ne, da stor­of­fen­siv blev veks­let til et be­ty dnings­løst slag i luft en fra førsteud­for­drer Qu­in­ta­na

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 | DANMARKS TOUR- AVIS - HO­VED- OG NYT­TE­LØST @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

Gid­sel­tag­nin­ger er no­get sinds­op­ri­ven­de stads. Ulæk­kert. Ik­ke no­get at spø­ge med. Har de over­ho­ve­det no­gen re­le­vans i et tre uger langt cy­kel­løb?

Må­ske. Tænk en­gang på Sto­ck­holm- syn­dro­met. Op­stå­et eft er et bank­rø­ve­ri i den sven­ske ho­ved­stad i 1973, hvor of­re­ne for gid­sel­tag­nin­gen i en mis­for­stå­et form for so­li­da­ri­tet til sidst be­gyn­der at hjæl­pe og sym­pa­ti­se­re med til­fan­ge­ta­ger­ne.

Som de fo­re­lø­big 19 etaper har ud­vik­let sig, er det som om den mod­stand­s­kraft , der skul­le ha­ve få­et be­ne­ne til at skæl­ve un­der Chris Froo­mes tron­stol, har mi­stet glød og glans.

For lidt og for sent

Nairo Qu­in­ta­nas an­greb fem ki­lo­me­ter fra mål i Tous­su­i­re var for lidt og for sent. Me­re en skin­ma­nøv­re end no­get, der kun­ne gø­re ska­de på den gulklæd­te hersker. Et halvt mi­nut, hvor det skul­le ha­ve væ­ret halvan­det. Men og­så me­get be­teg­nen­de for et løb, hvor det span­ske stor­hold Mo­vistar har kørt som var de un­der­ka­stet Team Skys for­godt­be­fi nden­de. Dy­di­ge, ly­di­ge fod­folk og ik­ke to­hju­le­de kri­ge­re med sværd i hånd.

Ja, det er ro­man­tik over for prag­ma­tik. Men på en dag, hvor Chris Froo­mes hånd­gang­ne armé tid­ligt be­gynd­te at fal­me, hvor Sky­kap­ta­j­nen igen var iso­le­ret og i un­der­tal, var Mo­vistar og ik­ke mindst Nairo Qu­in­ta­nas kør­sel en næ­sten lodret hån mod det spæn­dings­felt, man med ri­me­lig­hed kun­ne for­ven­te på en kon­ge­e­ta­pe.

Un­der­ver­den

Kon­ser­va­tivt, for­sig­tigt og helt uden at stram­me gre­bet, hvor mu­lig­he­den bød sig. Frem for at bru­ge en duo som Val­ver­de og Qu­in­ta­na dy­na­misk og til tem­poskift , som kun­ne læg­ge et hår­de­re pres på man­den i front, valg­te Mo­vistar at sæt­te Her­ra­da frem og sæt­te et me­re jævnt tem­po på Croix de Fer.

Vin­cen­zo Ni­ba­li smed fl øjls­hand­sker­ne og sat­te et eta­pe­vin­den­de an­greb ind, net­op som Chris Froo­me fi k et me­ka­nisk pro­blem og måt­te brem­se helt ned i fart. Den for­sva­ren­de Tour- vin­ders frem­stød var et num­mer run­det af den si­ci­li­an­ske un­der­ver­den og vel ret be­set i højtrå­ben­de kon­fl ikt med uskrev­ne reg­ler. Men det var og­så en fa­se, hvor Froo­me eft er en for­føl­gel­se kun­ne og skul­le ha­ve væ­ret mast mest mu­ligt ud af sin kom­fortzo­ne. Hvis el­lers der hav­de væ­ret en vil­je, hvor der var vej. Mas­ser af vej

» Jeg ven­te­de på, at Sky vil­le neut­ra­li­se­re Ni­ba­li. Det gjor­de de ik­ke, så vi kør­te i jævnt tem­po opad stig­nin­gen, og så sat­te jeg an­gre­bet ind, hvor jeg hav­de plan­lagt det, men i det mind­ste for­søg­te vi, selv om jeg ik­ke vandt så me­get tid, som jeg ger­ne vil­le ha­ve gjort, « for­kla­re­de Qu­in­ta­na for­an Mo­vistars mør­ke­blå mand­skabscon­tai­ner.

Det var ho­ved­løst. Nyt­te­løst. Uden mål og med. En plan, der ik­ke kun­ne vin­de hver­ken eta­pen el­ler ven­de lø­bet på ho­ve­d­et.

» Der var in­gen grund til pa­nik, « som Chris Froo­me sag­de det på pres­se­mø­det kort tid eft er.

Sandt. Så­dan ta­ler en mand, der prak­tisk talt står øverst på skam­len i Pa­ris. Som har ejet lø­bet me­re i kraft af det, han ik­ke har gjort, end det han har ud­ret­tet.

I det sam­le­de regn­skab har Chris Froo­me vun­det et halvt mi­nuts pen­ge på den co­lom­bi­an­ske kon­fi rmand i den hvi­de ung­dom­strø­je på bjer­ge­ta­per­ne. Det er in­gen­ting på pa­pi­ret. Men et cy­kel­løbs in­dre liv de­fi ne­res og­så af en an­den og me­re uhånd­gri­be­lig styr­ke. Den kom­mer til ud­fol­del­se med de man­ge små men­tale knæk, en stille form for bruta­li­tet, der blød­gør og in­ti­mi­de­rer mod­stan­der­ne. En for en. Dag eft er dag.

Det har i vir­ke­lig­he­den væ­ret i det spil, Chris Froo­me har vun­det lø­bet. Han hav­de ri­ge­ligt råd til at se Ni­ba­li vin­de på det bjerg, hvor han for al­vor trå­d­te ind på den store sce­ne i 2012.

» Ni­ba­li valg­te øje­blik­ket, hvor jeg hav­de pro­ble­mer med min cy­kel, til at an­gri­be. Det var ik­ke ba­re usport­s­ligt, men to­talt imod ån­den i Tour de Fran­ce, « lød det stil­fær­digt fra Froo­mes re­to­ri­ske re­vol­ver.

» Jeg har for­kla­ret ham, hvad jeg me­ner om det. Og ham. «

Den band­bu­le mi­ster Vin­cen­zo Ni­ba­li næp­pe et mi­nuts nat­te­søvn. over. Det la­der han Qu­in­ta­na og kom­pag­ni om.

LØR­DAG 25. JULI 2015

Ef­ter fle­re skuf­fel­ser end glæ­der lyk­ke­des det en­de­lig for den for­sva­ren­de Tour de Fran­ce- me­ster, Vin­cen­zo Ni­ba­li, at snup­pe en eta­pe­sejr.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.