SÅ ER DET SID­STE

Her er op­skrift en, hvis Nairo Qu­in­ta­na vil stjæ­le den gu­le trø­je på Al­pe d’Hu­ez. Men den kræ­ver stort mod

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 | DANMARKS TOUR- AVIS - AN­GRIB FRA STAR­TEN Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Las­se Vø­ge Selv­til­li­den fi k ba­re et or­dent­ligt boost.

For en­de­lig lyk­ke­des det for Nairo Qu­in­ta­na at mind­ske lidt af det tidstab, han har set vok­se sig stør­re og stør­re i du­el­len mod Chris Froo­me. Og­så selv om det i den sid­ste en­de kun blev 30 se­kun­der.

Der er 110,5 km tilbage til at sø­sæt­te det helt store an­greb. 110,5 km fra Mo­da­ne over Col de la Croix de Fer til må­let i le­gen­da­ri­ske Al­pe d’Hu­ez. 110,5 km, der ind­by­der til off en­siv og kom­pro­mis­løs kør­sel. Men spørgs­må­let er, om det er nok til at fravri­ste Team Sky- kap­ta­j­nen den trø­je, der har sid­det så godt fast, at man har mi­stan­ke om, at den er ta­to­ve­ret på.

Net­op selv­til­lid er af­gø­ren­de for Nairo Qu­in­ta­nas an­grebs­lyst, ly­der vur­de­rin­gen hos Phi­lip­pe Mau­du­it, der er sport­s­di­rek­tør hos Lam­preMe­ri­da og har en for­tid hos Tin­koff - Saxo.

» Dét kom­mer det me­get an på. For skal Qu­in­ta­na ta­ge tid på Chris Froo­me, skal hol­det an­gri­be på de al­ler­før­ste ki­lo­me­ter. Det er for sent at ven­te til Al­pe d’Hu­ez, « si­ger han.

Et an­greb som det kan ka­ste den helt store ge­vinst af sig. Men den kan og­så ko­ste dyrt, hvis man for­reg­ner sig, og det kan væ­re den frygt, der er hos Mo­vistar, hvor man sid­der på de to re­ste­ren­de po­di­e­plad­ser, der li­ge nu ind­ta­ges af Nairo Qu­in­ta­na og Alejan­dro Val­ver­de. At ri­si­ko­en for at smi­de det he­le på gul­vet over­skyg­ger mu­lig­he­den for at ta­ge den end­nu stør­re sejr.

» Det er far­li­ge­re at sat­se det he­le. Men jeg ser ik­ke an­dre mu­lig­he­der. He­le Sky- hol­det skal un­der stort pres, så Froo­me i før­ste om­gang bli­ver iso­le­ret, « si­ger Phi­lip­pe Mau­du­it.

Fuld gas

Hans sport­s­di­rek­tør- kol­le­ga på Lot­toNL- Jum­bo, Frans Maas­sen, er enig i tak­tik­ken. Fuld gas fra start af. ez for to år si­den vil med sik­ker­hed og­så væ­re om­drej­nings­punkt i Nairo Qu­in­ta­nas men­tale for­be­re­del­se til da­gens prø­vel­ser. Chris Froo­me så for­ry­gen­de ud på før­ste ki­lo­me­ter af stig­nin­gen, men da han sig­na­le­re­de til hold­bi­len, var det en mand i akut suk­ker­kri­se, der bad om hjælp. Nairo Qu­in­ta­na tryk­ke­de på og var i stand til at ta­ge et mi­nut på Chris Froo­me, der end­da blev straff et for at få ulov­lig hjælp in­den for de sid­ste ki­lo­me­ter, da han modt­og en dunk og en gel med suk­ker fra løjt­nan­ten Ri­chie Porte.

Har im­po­ne­ret

Det er da og­så Frans Maas­sens for­vent­ning, at en dyb kri­se skal ram­me lø­bets før­en­de ryt­ter, hvis han skal smi­de trøj­en.

» Der skal ske no­get al­vor­ligt med Chris Froo­me, hvis han skal smi­de så me­get tid. Froo­me har im­po­ne­ret mig he­le vej­en igen­nem. Han har hidtil åb­net ga­bet mel­lem sig selv og de an­dre dag for dag, så det er yderst fortjent, hvis han ta­ger sej­ren. «

Car­los Sa­stre, der re­elt vandt Tou­ren på Al­pe d’Hu­ez i 2008 eft er at ha­ve ta­get trøj­en fra hold­kam­me­ra­ten Fränk Schleck, for­ud­ser da og­så et stort show.

» Det kan bli­ve helt af­gø­ren­de for årets Tour, « si­ger Sa­stre til cy­kel­si­tet Cycling­news.

» Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at Al­pe d’Hu­ez er Tou­rens sid­ste bjerg. Det gi­ver spæn­ding og in­ten­si­tet li­ge til al­ler­sid­ste se­kund, og det er vig­tigt for lø­bet. «

LØR­DAG 25. JULI 2015

Nairo Qu­in­ta­na spur­ter fra Chris Froo­me på en tid­li­ge­re eta­pe på årets Tour. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.