Store op­gør på Al­pe d’Hu­ez

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 | DANMARKS TOUR- AVIS -

1952:

Før­ste år, Tour de Fran­ce be­søg­te Al­pe d’Hu­ez – og før­ste år, man tv- trans­mit­te­re­de lø­bet. Den ita­li­en­ske kla­t­re­le­gen­de Fau­sto Cop­pi for­må­e­de at hæn­ge på fran­ske Je­an Ro­bic, der an­greb fra bun­den. I sving fem, fi re ki­lo­me­ter fra top­pen, sat­te Cop­pi tur­bo­en til og sled sig fri. Han vandt eta­pen, over­tog den gu­le trø­je og for­må­e­de at be­hol­de den helt til Pa­ris. Et my­tisk bjerg var født.

Luci­en van Im­pe, den bel­gi­ske in­de­ha­ver af den prik­ke­de trø­je, gik i ud­brud al­le­re­de på Col du Glan­don og op­byg­ge­de et for­spring, der eft er­hån­den tru­e­de Ber­nard The­ve­net, den før­en­de ryt­ter, der vandt i 1975. Men Luci­en van Im­pe blev ramt af en bil på Al­pe d’Hu­ez og måt­te ven­te så læn­ge på en ny cy­kel, at Ber­nard The­ve­net be­va­re­de sin fø­ring med søl­le ot­te se­kun­der.

Bil­le­der­ne af Ber­nard Hi­nault og Greg Le­mond, der hånd i hånd kø­rer over stre­gen i sam­me hold­trø­jer, lig­ner umid­del­bart ren har­moni, men re­elt var det Hi­naults des­pe­ra­te for­søg på at sæt­te sin egen hold­kam­me­rat på vej op. Det lyk­ke­des ik­ke, og Greg Le­mond kun­ne over­ta­ge Tour- tro­nen fra den fran­ske le­gen­de – den sid­ste fransk­mand til at vin­de Tour de Fran­ce.

Marco Pan­ta­nis sejr på Al­pe d’Hu­ez står sta­dig re­gi­stre­ret som den hur­tig­ste op­kør­sel no­gen­sin­de. Men vi var alt­så og­så i epo- do­pin­gens ze­nit. 37,35 mi­nut­ter var alt, hvad den lil­le ita­li­e­ner skul­le bru­ge.

Lan­ce Arm­strong lig­ne­de en mand i kri­se på eta­pen til Al­pe d’Hu­ez, men det var sku­e­spil. I et le­gen­da­risk Tour- mo­ment kig­ger Lan­ce Arm­strong på Jan Ul­l­rich, ser den åb­ne mund og det ma­len­de tråd – og ham­rer så væk fra sin ty ske kon­kur­rent. På top­pen var Arm­strong næ­sten to mi­nut­ter hur­ti­ge­re end Jan Ul­l­rich og vandt der­med sin an­den Tour.

Den mest over­ra­sken­de Tour- vin­der i åre­vis blev fun­det på Al­pe d’Hu­ez, da Car­los Sa­stre stak af og eft er­lod An­dy og Fränk Schleck – der var i gult – med Ca­del Evans. Pla­nen hav­de op­rin­de­ligt ik­ke op­bak­ning fra Schleck- brød­re­ne, og det kom til et op­gør med Bjar­ne Ri­is da­gen før, da han frem­lag­de pla­nen. Car­los Sa­stre for­må­e­de at kø­re sig i gult og holdt Ca­del Evans bag sig på den af­gø­ren­de en­kelt­start.

1977:

1986:

1997:

2001:

2008:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.