Kys­set - og knæk­ket

Mi­cha­el Val­gren, der kun­ne skim­te Eif­feltår­net og Tri­um­f­bu­en i det fjer­ne, måt­te i går er­ken­de, at krop­pen ik­ke kun­ne me­re

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 | DANMARKS TOUR- AVIS - NEDTOUR Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Da­gen star­te­de el­lers så godt for Mi­cha­el Val­gren, der blev sendt ud på gårs­da­gens Tour- stra­bad­ser med kys og kram fra kæ­re­sten, der var kom­met til Frankrig for at føl­ge Val­gren det sid­ste styk­ke til Pa­ris.

Et par ti­mer se­ne­re var den 23- åri­ge dan­skers hu­mør i den helt an­den en­de af ska­la­en.

Un­der 48 ti­mer fra Pa­ris og den store Champs- Élysées­fest måt­te Tin­koff- Saxos dan­ske Tour de Fran­ce- de­butant gi­ve op. Fle­re da­ges syg­dom hav­de dræ­net den blon­de thy­bo for kræf­ter, og da han al­le­re­de på før­ste stig­ning kom i pro­ble­mer, stod det klart, at Val­gren ik­ke vil­le gen­nem­fø­re sit før­ste Tour de Fran­ce.

Umu­lig mis­sion

Ef­ter 40 ki­lo­me­ter på græn­sen til det for­svar­li­ge valg­te Tin­koff- Saxos sport­s­di­rek­tør Tri­stan Hof­f­mann at be­or­dre dan­ske­ren af cyk­len og ind i hold­bi­len.

» Det er me­get skuf­fen­de for ham, for han vil­le selv­føl­ge­lig ger­ne til Pa­ris. Men han var tom ef­ter den hår­de stig­ning og det hø­je tem­po. Han fort­sat­te lidt ef­ter, men det var en umu­lig mis­sion, så vi be­slut­te­de at stop­pe ham, « sag­de Tri­stan Hof­f­mann til TV2. præ­sta­tio­ner, og vi for­try­der be­stemt ik­ke, at vi tog Mi­cha­el Val­gren med til årets Tour de Fran­ce. «

Den ene af lø­bets to til­ba­ge­væ­ren­de dan­ske­re – Lars Bak – hav­de godt bidt mær­ke i, at Val­gren tid­ligt så skidt ud.

» Det er vir­ke­lig synd for ham. Jeg så godt, at han var i store pro­ble­mer i star­ten, hvor han sad helt ba­gerst. Se­ne­re spurg­te jeg hans hold­kam­me­ra­ter Pe­ter Sa­gan og Tos­sat­to om, hvor­dan det gik med Val­gren. Og de for­tal­te mig så, at han desvær­re var stå­et af, « for­tal­te Lars Bak.

» Jeg er rig­tig ked af det på hans veg­ne, for han fortje­ner at kom­me igen­nem lø­bet. «

Iføl­ge den dan­ske Lot­toSou­dal- ryt­ter var svæk­ke­de Val­gren of­fer for en mod­by- de­lig eta­pe, hvor der skul­le kæm­pes for ba­re at hol­de sig in­den for tids­græn­sen.

» Det var huhej vil­de dyr. Der var ik­ke et ene­ste puste­rum der­u­de. Og det var nog­le vil­de ned­kørs­ler, hvor man vir­ke­lig skul­le kon­cen­tre­re sig. Det var dren­ge, der blev til mænd der­u­de. «

Mi­cha­el Val­gren blev ef­ter­føl­gen­de frag­tet til Tin­kof­fSaxos ho­tel et par hund­re­de me­ter fra mål­stre­gen på top­pen af al­peb­jer­get La Tous­su­i­re.

Og da han en ti­mes tid ef­ter lø­bets af­slut­ning ci­vil­klædt for­lod ho­tel­let, var hu­mø­ret el­ler kræf­ter­ne ik­ke til at kom­men­te­re ned­t­u­ren over for de ven­ten­de dan­ske jour­na­li­ster.

Mi­cha­el Val­gren blev sendt ud på gårs­da­gens eta­pe af kæ­re­sten Sis­sel Fan­gel og for­æl­dre­ne Sø­ren og Git­te Val­gren, men kun få ti­mer se­ne­re måt­te den 23- åri­ge Tin­koff- Saxo- ryt­ter op­gi­ve at gen­nem­fø­re eta­pen og der­me årets Tour de Fran­ce. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.