Sendt i si­mu­la­tor

Kevin Magnus­sen er ik­ke til ste­de ved Un­garns Grand Prix den­ne we­e­kend. I ste­det ar­bej­der han hårdt i McLa­rens si­mu­la­tor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HJEM­ME­AR­BEJ­DE Pe­ter Ny­gaard i Un­garn sporten@ sporten. dk Fo­to: EPA og Is­ta­gram

Når Un­garns Grand Prix af­vik­les i we­e­ken­den, er Kevin Magnus­sen end­nu en gang re­ser­ve for McLaren- Hon­da- kø­rer­ne Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton. Men som un­der Østrigs Grand Prix for fem uger si­den pas­ser han job­bet fra tea­mets ho­ved­kvar­ter i Woking uden for Lon­don.

» Tea­mets jet, der kan let­te fra en lil­le fly­ve­plads tæt på fa­brik­ken, hol­der klar, « si­ger Magnus­sen til BT.

» Med den kan jeg væ­re frem­me på Hungaroring i lø­bet af et par ti­mer. «

Da Kevin Magnus­sen un­der Østrigs Grand Prix pas­se­de re­ser­ve­kø­rer- job­bet fra Woking, blev det fra fle­re si­der op­fat­tet som en de­gra­de­ring af dan­ske­ren.

» Men jeg har fak­tisk selv bedt om at til­brin­ge nog­le løbs- we­e­ken­der i Woking, hvor jeg så ar­bej­der i si­mu­la­to­ren, « for­kla­rer dan­ske­ren.

» Det gi­ver et godt over­blik – at man til nog­le løb er med ude og føl­ger med i, hvad de la­ver dér, men så og­så til­brin­ger nog­le grand­prixwe­e­ken­der i si­mu­la­to­ren. «

Hjæl­per But­ton og Alonso

McLaren har i grand­prix- we­e­ken­der­ne al­tid en af de­res re­ser­ve- el­ler test­kø­re­re stand- by i si­mu­la­to­ren i Woking. Her hjæl­per de Alonso, But­ton og tea­mets in­ge­ni­ø­rer med at ju­ste­re og ud­vik­le bi­ler­ne.

» Når Fer­nan­do og Jen­son har slut­tet træ­nin­gen på ba­nen, kom­mer de med fe­ed­ba­ck til in­ge­ni­ø­rer­ne i pit­ten. I Woking lyt­ter jeg via et li­ve- link sam­men med et par in­ge­ni­ø­rer på, hvad de for­tæl­ler. Ved hjælp fra de­res in­put får vi bi­len i si­mu­la­to­ren til at op­fø­re sig på sam­me må­de. Så kø­rer jeg i si­mu­la­to­ren og går i gang med at fin­de løs­nin­ger på de pro­ble­mer, Fer­nan­do og Jen­son har rap­por­te­ret. Ef­ter 30- 40 mi­nut- ter mel­der vi så tilbage og for­tæl­ler in­ge­ni­ø­rer­ne på ba­nen, hvad vi har fun­det ud af. De har i mel­lem­ti­den og­så tænkt vi­de­re over pro­ble­met og kom­mer må­ske med for­slag til løs­nin­ger, vi skal af­prø­ve i si­mu­la­to­ren. Si­mu­la­to­ren gi­ver os alt­så re­elt en mu­lig­hed for at kø­re vi­de­re, selv­om træ­nin­gen er slut på ba­nen. At ar­bej­de vi­de­re med de ide­er de har få­et på ba­nen – og tyv­star­te lidt med nog­le ide­er, vi har hjem­me i Woking, « for­kla­rer Magnus­sen.

» Men Fer­nan­do, Jen­son og jeg har ik­ke helt sam­me kø­re­stil el­ler sam­me øn­sker til, hvor­dan bi­len op­fø­rer sig. Det må in­ge­ni­ø­rer­ne ta­ge med i de­res over­vej­el­ser – det er blandt an­det de­res job at vi­de, at jeg må­ske kø­rer en lil­le smu­le an­der­le­des, og der­ef­ter ta­ge højde for det i de set- ups, de fo­re­slår til Fer­nan­do og Jen­son, « fort­sæt­ter Magnus­sen.

Mo­der­ne For­mel 1- bi­ler er ud­sty­ret med hund­red­vis af sen­so­rer, der kon­ti­nu­er­ligt må­ler og over­vå­ger bi­lens op­før­sel. Ho­ved­par­ten af den enor­me da­ta­mæng­de trans­mit­te­res via ra­dio­sig­na­ler til pit­ten i re­al- ti­me, og re­sten down­lo­a­des, når bi­len kom­mer tilbage til pit­ten. De man­ge da­ta har æn­dret magt­ba­lan­cen mel­lem kø­re­re og in­ge­ni­ø­rer. Hvor det tid­li­ge­re var kø­rer­ne, der for­tal­te in­ge­ni­ø­rer­ne, hvor­dan de vil­le ha­ve bi­len til at kø­re, kan det i dag nær­mest væ­re omvendt. Nu kan in­ge­ni­ø­rer­ne ved hjælp af de man­ge da­ta fra sen­so­rer­ne se, hvor­dan bi­len te­o­re­tisk set er hur­tigst – og så er det op til kø­rer­ne at ju­ste­re de­res stil til bi­lens set- up.

Til­pas­ser bi­len til kø­re­sti­len

» Det skif­ter lidt fra we­e­kend til we­e­kend og fra ba­ne til ba­ne, « for­tæl­ler Magnus­sen.

» Man­ge gan­ge kan man ret­te bi­len ind ef­ter sin kø­re­stil, og det er selv­føl­ge­lig det op­ti­ma­le. Hvis man kan få bi­len til at kø­re, som man ger­ne vil ha­ve det, og den sam­ti­dig er hur­tig. Men an­dre gan­ge kan man ik­ke få bi­len til at kø­re stærkt, sam­ti- dig med at den op­fø­rer sig, som man ger­ne vil ha­ve det, og så må man til­pas­se sin kø­re­stil til bi­len. Så må man som kø­rer ret­te sig ind. «

Det har ko­stet et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb at ud­vik­le McLa­rens si­mu­la­tor, der an­ses for at væ­re den mest avan­ce­re­de i For­mel 1. Men selv­om den gi­ver en uhy­re re­a­li­stisk op­le­vel­se, er det al­li­ge­vel ik­ke det sam­me som at kø­re bi­len på ba­nen.

» Jeg vil ik­ke si­ge, det er fru­stre­ren­de at kø­re i si­mu­la­to­ren, « sag­de Magnus­sen for ny­lig til det en­gel­ske ma­ga­sin Mo­tor­Sport.

» Men det øger ly­sten til at kø­re den rig­ti­ge bil. Det er lidt li­ge­som at se po­r­no – det er ik­ke den ægte va­re. «

Kevin Magnus­sen skal ef­ter pla­nen pas­se sit re­ser­ve­kø­rer- job fra pit­ten ved de to kom­men­de løb i Bel­gi­en og Ita­li­en. Her­ef­ter af­vik­les re­sten af sæ­so­nen uden for Eu­ro­pa, men her er det al­li­ge­vel pla­nen, at Magnus­sen ved en­kel­te lej­lig­he­der skal gø­re hjem­me­ar­bej­det i Woking.

Kevin Magnus­sen lag­de fre­dag et bil­le­de af McLa­rens el­lers top­hem­me­li­ge si­mu­la­tor ( th) op på sin in­s­ta­gram- pro­fil. Her er dan­ske­ren sendt på ar­bej­de den­ne we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.