Dår­lig øko­no­mi er Ke­vins chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAL­DEN­DE IND­TÆG­TER BE­TY­DER, at McLa­rens øko­no­mi er un­der pres, og det kan i sid­ste en­de hjæl­pe Kevin Magnus­sen til et co­me­ba­ck i tea­met. Et For­mel 1- team får ind­tæg­ter fra to kil­der – fra sel­ska­bet med det øko­no­mi­ske an­svar for sporten, For­mu­la One Ma­na­ge­ment ( FOM), og fra sponso­rer. FOM ad­mi­ni­stre­rer tv- ret­tig­he­der, ban­de- re­k­la­mer, løbs- li­cen­ser og ud­de­ler ( eft er at ha­ve snup­pet et be­ty­de­ligt ’ ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr’) pen­ge­ne til de del­ta­gen­de teams ud fra en ind­vik­let og hem­me­lig for­de­lings­nøg­le. Der er dog in­gen tvivl om, at den vig­tig­ste fak­tor i for­de­lin­gen er de sport­s­li­ge resultater i de fo­re­gå­en­de sæ­so­ner.

Det er her, McLa­rens øko­no­mi kom­mer un­der pres. Tea­mets resultater har nær­mest væ­ret i frit fald si­den 2010- 11, da tea­met to år i træk slut­te­de på an­den­plad­sen i kon­struk­tør- VM ( der lig­ger til grund for for­de­lin­gen af FOM­pen­ge­ne). I 2012 blev McLaren num­mer tre, i 2013 num­mer fem, sid­ste år igen num­mer fem og nu, eft er før­ste halv­del af 2015, er det tid­li­ge­re stor­hold num­mer ni ( on­de tun­ger vil si­ge num­mer næst­sidst).

De mang­len­de resultater på­vir­ker og­så tea­mets an­den ind­tægtskil­de, sponso­rer­ne. TEA­MET HAR AL­TID væ­ret kendt for at ha­ve en stor og loy­al ho­ved­sponsor: Mar­l­boro støt­te­de tea­met fra 1974 til 96, smøg- kol­le­ga West var ho­ved­sponsor fra 1997 til 2005, og kort eft er kom Vod­a­fo­ne på ba­nen med en aft ale, der løb frem til 2013. Men si­den har McLaren ik­ke haft en ho­ved­sponsor, og i sam­me pe­ri­o­de har an­dre mar­kan­te sponso­rer, som Hu­go Boss og Lucoza­de for­ladt McLaren, og nu hø­rer jeg, at den span­ske stor­bank San­tan­der og­så er på vej ud.

Og med resultater i frit fald bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re at til­træk­ke nye sponso­rer. Det er én ting at be­de en ho­ved­sponsor om 250 mil­li­o­ner kro­ner om året, når man kæm­per med om VM og vin­der løb – no­get gan­ske an­det er, når ens bi­ler pri­mært kom­mer på tv, når de ud­går el­ler stø­der sam­men. At McLaren sta­dig an­ser sig selv som et top­team og stil­ler sam­me øko­no­mi­ske krav til en ho­ved­sponsor som i de go­de gam­le da­ge, gør det ik­ke nem­me­re at fi nde en afl øser for Vod­a­fo­ne.

Det nye sam­ar­bej­de med Hon­da, der sik­rer tea­met gra­tis mo­to­rer, træk­ker omvendt bud­get­tet i den rig­ti­ge ret­ning – man spa­rer der­med det tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, man ind­til den­ne sæ­son over­før­te til Stutt­g­art for Mer­ce­des­mo­to­rer­ne. MEN – ind­til for få år si­den fi k McLaren gra­tis mo­to­rer fra McLaren. Oven i FOM- og sponsor­ind­tæg­ter, der var be­ty­de­ligt hø­je­re end i dag.

Når ind­tæg­ter­ne fal­der, må man og­så skrue ned for ud­gift er­ne, og løn­nin­ger er den tun­ge­ste post i McLaren- bud­get­tet. Kon­cer­nens bedst be­tal­te me­d­ar­bej­der, Fer­nan­do Alonso, kan man ik­ke rø­re ved – han har en vandtæt kon­trakt til og med 2017. Men Jen­son But­ton er en ’ va­ri­a­bel ud­gift ’, der helt kan eli­mi­ne­res. Eng­læn­de­ren måt­te slu­ge en mar­kant løn­ned­gang, in­den han fi k plad­sen ved si­den af Alonso i den­ne sæ­son, men han er sta­dig en af de bedst be­tal­te kø­re­re i fel­tet med en årsløn på an­gi­ve­ligt 75 mil­li­o­ner kro­ner.

Kevin Magnus­sen vil væ­re be­ty­de­ligt bil­li­ge­re – jeg hå­ber selv på, at han vil kø­re gra­tis for at hol­de liv i sin For­mel 1- kar­ri­e­re. MAGNUS­SENS KAN­DI­DA­TUR VIL midt i McLa­ren­kri­sen na­tur­lig­vis bli­ve for­stær­ket af dan­ske sponso­rer ( el­ler in­ve­sto­rer). Og med hans ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le – han er i mod­sæt­ning til But­ton langt fra top­pet som For­mel 1- kø­rer – kan han og­så skaff e de resultater, der vil øge McLa­rens FOM- ind­tæg­ter i de kom­men­de år. Sam­ti­dig vil for­bed­re­de resultater gø­re det nem­me­re at til­træk­ke sponso­rer.

Magnus­sen el­ler But­ton som Fer­nan­do Alonso- mak­ker i 2016? Selv uden dan­ske sponso­rer kan øko­no­mi­en træk­ke val­get i dan­ske­rens ret­ning.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.