DEN SVÆ­RE

Ho­bro le­ver med de svæ­re­re be­tin­gel­ser i den­ne sæ­son og for­bed­rer sig i øje­blik­ket med fl ere fuld­tids­kon­trak­ter

BT - - ALKA SUPERLIGA - Strup ind for Martin Mik­kel­sen ( 74.) SLUT MED GA­VER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Snit: 4,3

UD­SKIFT­NIN­GER: Mat­hi­as Ber­sang ind for Gökcan Kaya ( 71.), Ru­ne Ha-

AD­VARS­LER:

Ho­bro er gå­et ind i af­gø­rel­sens ti­me, sæ­son to. Fod­boldå­ret, hvor al­le har lært af lek­tien og ik­ke læn­ge­re un­der­vur­de­rer den halv­tidspro­fes­sio­nel­le og hyg­ge­li­ge trup, der be­står af land­mænd, stu­de­ren­de og an­dre se­ri­ø­se fag.

At det ik­ke læn­ge­re er den re­ne ju­bel­sæ­son, som hol­det var igen­nem sid­ste år, fi k Jo­nas Dal at mær­ke i går, da AaB med en scor­ing dybt in­de i over­ti­den ned­lag­de Ho­bro. Der­med ly­der hol­dets sta­ti­stik eft er to kam­pe på to ne­der­lag og nul score­de mål.

Det vi­ser med al ty­de­lig­hed, at klub­ben i mod­sæt­ning til sid­ste sæ­son bli­ver ta­get se­ri­øst nu. Det er slut med ga­ver fra de an­dre hold, eft er de kun­ne se sid­ste sæ- sons op­ryk­ker­mand­skab hen­te en fl ot sy­ven­de­plads og un­der­vejs snup­pe im­po­ne­ren­de sej­re i bå­de Par­ken og på Brøndby Sta­dion.

» Ri­si­ko­en for at skuff e i den­ne sæ­son to er vir­ke­lig la­tent, når man tæn­ker på, hvor­dan de præ­ste­re­de i sid­ste sæ­son, og man har mi­stet så me­get kva­li­tet i spil­le­re som Martin Thom­sen, Emil Berg­gre­en og Mads Hvil­som, som stod for 30 mål. Det fi lter må man læg­ge henover, når man skal be­døm­me Ho­bro og træ­ner Jo­nas Dal i den­ne sæ­son « , si­ger den tid­li­ge­re Su­per­liga- træ­ner Keld Bor­ding­gaard.

Træ­ner vil­le væk

Net­op træ­ner Jo­nas Dal har få­et en mas­se ros for re­sul­ta­ter­ne i Ho­bros før­ste sæ­son i Su­per­liga­en, og da me­stre­ne, FC Midtjylland, tid­li­ge­re den­ne som­mer modt­og en op­si­gel­se fra Glen Rid­ders­holm, kom og­så han tæt på at for­svin­de fra ho­bro­er­ne.

Men sam­ta­ler­ne mel­lem par­ter­ne før­te ik­ke til en af­ta­le, og eft er­føl­gen­de har den tid­li­ge­re ungdomstræner i FC Midtjylland er­klæ­re­de åbent i pro­gram­met Su­per­ligaXL på TV3 Sport, at det gjor­de ondt på ham, at Ho­bro an­gi­ve­ligt stod i vej­en for et skift e.

» Når det hav­de væ­ret mit

Kas­per Povls­en ( 33.), Mads Jes­sen ( 69.), Mat­hi­as Ber­sang ( 89.), Ja­cob Tjør­ne­lund ( 90.) Ho­bros må­l­mand Jes­per Rask ( tv) og træ­ner Jo­nas Dal ( th) hav­de god grund til at ærg­re sig ef­ter ne­der­la­get til AaB. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.