SÆ­SON TO ’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Jens Ham­mer Sø­ren­sen, sport­s­chef i Ho­bro

store håb, var jeg selv­fø­le­lig en lil­le smu­le skuff et over det. Men så­dan er det. Det er den pro­fes­sio­nel­le ver­den. Der er nog­le sø­de ting, og an­dre gan­ge må man bi­de i det su­re æb­le. Det kan godt væ­re, at jeg var nødt til li­ge at gø­re det i en pe­ri­o­de, men så kom jeg over det, og så er vi hel­dig­vis vi­de­re, « sag­de han.

I Ho­bro har sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen in­tet pro­blem med, at ch­eft ræ­ne­ren ta­ler åbent om at kom­me til en kon­kur­rent i sam­me ræk­ke.

» Det blev al­drig rig­tig kon­kret mel­lem de to klub­ber, så det var lidt en tænkt si­tu­a­tion. Jeg har det så­dan, at det er li­ge­som, når man­ge af mi­ne fod­bold­spil­le­re ger­ne vil spil­le i Bar­ce­lo­na. Alt­så, der er al­tid no­get, der er stør­re, og vi skal og­så væ­re klar over, hvil­ket led vi er i fø­de­kæ­den. Så­dan er fod­bold­ver­de­nen. Man er i job og kan væ­re glad for det, men der­for må man godt sti­le eft er at kom­me end­nu hø­je­re op. Det gi­ver god me­ning, og der er god ener­gi i det, « si­ger Jens Ham­mer Sø­ren­sen og un­der­stre­ger, at Jo­nas Dal ar­bej­der ube­rørt vi­de­re og ik­ke skal vi­de­re den­ne sæ­son.

» Jeg går op og ned ad Jo­nas Dal hver dag, og jeg ser en fyr, som er rig­tig glad for at væ­re i sit ar­bej­de, og jeg har ik­ke no­gen in­ten­tio­ner om at skil­le mig af med ham. «

Bed­re vil­kår

I ste­det ar­bej­der klub­ben nu på at for­bed­re træ­ne­rens ar­bejds­be­tin­gel­ser.

» Jo­nas Dal er kom­met på en fuld­tids­kon­trakt, og man­ge af de aft aler, vi la­ver, er fuld­tids­kon­trak­ter – ik­ke for­di vi skal væ­re en fuld­tids­klub, men for­di der er nog­le reg­ler i for­hold til Spil­ler­for­e­nin­gen om, hvor­når man må træ­ne som del­tidspro­fes­sio­nel. Det er for at und­gå bøv­let, hvis vi nu skal til at væ­re en fuld­tidspro­fes­sio­nel klub på et tids­punkt, « si­ger Jens Ham­mer Sø­ren­sen og til­fø­jer:

» Vi læg­ger he­le ti­den på, bå­de på sponsor­si­den og spil­ler­bud­get­si­den, og vi for­sø­ger he­le ti­den at for­bed­re al­le ram­mer­ne for vo­res fod­bold­klub. «

» Lad mig ba­re si­ge det så­dan om den svæ­re sæ­son to: Al­ter­na­ti­vet til den er jo ik­ke til at hol­de ud. Så lad os slå fast, at vi er gla­de for at stå i det her di­lem­ma og ik­ke skal spil­le 1. di­vi­sion igen. Vi er rig­tig gla­de for at væ­re i Su­per­liga­en og ved, at det kræ­ver end­nu hår­de­re, bed­re og struk­tu­re­ret ar­bej­de. Al­le si­ger, at 2- 0 er en far­lig fø­ring, men jeg vil hel­le­re fø­re 2- 0 end at væ­re bag­ud 0- 2. «

3- 5- 2

Snit: 4

UD­SKIFT­NIN­GER: Paul Onu­a­chu ( 02) ind for Mik­kel Du­e­lund ( 56.), Pio­ne Si­sto ( 7) ind for Da­ni­el Roy­er ( 67.), Jakob Poul­sen ind for Jo­nas Gem­mer ( 86.) AD­VARS­LER: Pet­ter An­der­s­son ( 59.), Ale­xan­der Munks­gaard ( 63.)

Der er al­tid no­get, der er stør­re, og vi skal og­så væ­re klar over, hvil­ket led vi er i fø­de­kæ­den. Så­dan er fod­bold­ver­de­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.