LANG VEJ TIL VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KVA­LI­FI­KA­TION Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Når der i dag læg­ges 52 kug­ler i bow­ler­ne i Kon­stan­ti­nov­sky Pa­lad­set i St. Pe­ters­borg, står der Dan

mark på en af sed-

ler­ne. Det gæl­der kva­li­fi ka­tio­nen til VM, og klok­ken 17 star­ter lod­træk­nin­gen. Det bli­ver en god del svæ­re­re at kva­li­fi ce­re sig til VM- slut­run­den, end det ek­sem­pel­vis er at kom­me med til EM, hvor he­le 24 na­tio­ner kva­li­fi - ce­rer sig. Kun 13 eu­ro­pæ­i­ske hold er der plads til – for­u­den

NOR­DIR­LAND ( 3.- se­e­det)

LØR­DAG 25. JULI 2015 vært­s­na­tio­nen Rusland.

Der­for er det vig­tigt for Dan­mark at få en god lod­træk­ning, og her er BTs bud på en for Mor­ten Ol­sen og co. øn­ske­lod­træk­ning med be­grun­del­se – og en skræklod­træk­ning, der helt gi­ver sig selv.

Når den stør­ste pro­fi l – Ky­le Laff er­ty – har svært ved at kom­me på hol­det hos Tyr­ki­ets 15. bed­ste mand­skab Rizespor, si­ger det en del. Nor­dir­land kæm­per med Ru­mæ­ni­en og Un­garn om en plads ved EM i den nok sva­ge­ste kva­li­fi ka­tions­grup­pe, og det er ik­ke en na­tion, der bur­de vol­de Dan­mark pro­ble­mer.

FÆRØ­ER­NE ( 4.- se­e­det)

Mi­ni­put­na­tio­nen med Lars Ol­sen på træ­ner­bæn­ken har skabt et par store over­ra­skel­ser med to sej­re over Græken­land, der dog hel­ler ik­ke li­ge­frem er på et højt ni­veau for ti­den. Men det er et lands­hold ho­ved­sa­ge­ligt be­stå­en­de af en stam­me fra de dan­ske di­vi­sio­ner.

MOL­D­OVA ( 5.- se­e­det)

Hol­det er sat sam­men af hjem­li­ge spil­le­re, og Mol­d­ova er et lands­hold, der ta­ber de fl este land­skam­pe. Se­ne­ste sejr lig­ger tilbage i 2011, hvor Mol­d­ova slog et af Eu­ro­pas dår­lig­ste lands­hold San Marino med 4- 0.

SAN MARINO ( 6.- se­e­det)

Et af Eu­ro­pas ab­so­lut dår­lig­ste lands­hold, der oft ere ta­ber si­ne kva­li­fi ka­tions­kam­pe to­cif­ret, end de for­mår at vin­de en kamp. Det er ble­vet til et en­kelt nær­mest miraku­løst po­int mod Est­land i EM- kva­li­fi ka­tio­nen, men el­lers har den stå­et på 0- 4-, 0- 5- og 0- 6- ne­der­lag.

Chri­sti­an Erik­sen og co. var sidst i il­den, da Ser­bi­en blev be­sej­ret 2- 0 i Par­ken 13. ju­ni. Nu gæl­der det VMkva­li­fi­ka­tio­nen, der bli­ver truk­ket lod til i dag.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.