Me­xi­cansk For­mel 1- kø­rer i vild ulyk­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SNURRETUR Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: EPA

Den me­xi­can­ske For­mel 1- kø­rer Ser­gio Pe­rez kom galt af sted un­der træ­nin­gen for­ud for Un­garns Grand Prix.

For­ce In­dia- kø­re­rens op­hæng til det ene bag­hjul gik i styk­ker på vej ind i et sving, og Pe­rez mi­ste­de der­for kon­trol­len over sin bil. Ser­gio Pe­rez’ bil fl ip­pe­de en om­gang og lan­de­de på ta­get.

Den me­xi­can­ske kø­rer kom dog ik­ke til ska­de og var eft er­føl­gen­de mest ir­ri­te­ret over, at hol­det nu hav­de mi­stet dy­re­bar tid på ba­nen.

» Det var en rig­tig po­si­tiv træ­ning ind­til ulyk­ken. Vi hav­de en god ba­lan­ce i bi­len og fi k la­vet nog­le brug­ba­re æn­drin­ger. Desvær­re hav­de vi pro­ble­met med det ene op­hæng, der be­tød, at vi måt­te stop­pe tid­ligt, « si­ger han til For­mu­la1. com og ud­dy­ber:

» Det har ko­stet os en mas­se tid på ba­nen, men vi kan for­hå­bent­lig ind­hen­te det i mor­gen, så ulyk­ken ik­ke får no­gen be­tyd­ning for re­sten af we­e­ken­den. Jeg er op­ti­mi­stisk for we­e­ken­den. «

For­ce In­di­as sport­s­li­ge le­der, Ot­mar Szaf­nau­er, for­tæl­ler, at man frem til da­gens kva­li­fi ka­tion vil ar­bej­de på at fi nde ud af, hvad der var skyld i pro­ble­mer­ne med op­hæn­get.

Un­der­sø­ger fejl­en

» Det var en ud­for­dren­de dag for os, og vi må ar­bej­de på at fi nde ud af, hvad fejl­en på Ser­gios bil skyl­des. Ulyk­ken gjor­de, at vi fi k kort tid på ba­nen om mor­ge­nen, og vi valg­te og­så at træk­ke os ud af aft en­træ­nin­gen som en sik­ker­heds­for­an­stalt­ning. Så har vi tid til at fi nde år­sa­gen til fejl­en, « si­ger han.

Lewis Ha­milt­on var som sæd­van­ligt hur­tig­ste mand un­der gårs­da­gens træ­ning.

Ser­gio Pe­rez’ bil lan­de­de på ta­get ef­ter et uheld un­der træ­ning til Un­garns Grand Prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.