Træ­ner gi­ver Bendt­ner ny opsang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KOM I GANG Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Fo­to: EXPA

Ni­ck­las Bendt­ner er i gang med at træ­ne sig op til sæ­son to i Wol­fsburg, og den bli­ver en vig­tig en af slagsen. For Bendt­ners før­ste sæ­son i det ty ske var med fl ere bænk­plad­ser end mål, og dan­ske­ren faldt så me­get igen­nem i sæ­so­nens før­ste træ­nings­kamp, at han blev straff et med tor­tur- træ­ning.

Hvis ik­ke to da­ge ale­ne med den fy­si­ske træ­ner var klar nok besked, sen­der Wol­fsburg- træ­ner nu or­de­ne ud til al­le. Det er Bendt­ners sid­ste chan­ce.

» Han har stor kon­kur­ren­ce på ba­nen, så der skal kom­me me­re fra ham. Det har vi for­talt ham klart og ty­de­ligt. Han er 27 år, og jeg tror, at han kan spil­le læn­ge på et godt ni­veau. Men i for­hold til hans kar­ri­e­re er klok­ken fem mi­nut­ter i mid­nat, og det ved han godt, « si­ger Wol­fsburg­træ­ner Die­ter Heck­ing til ty­ske Sport1.

For­ry­gen­de kva­li­te­ter

Bendt­ner spil­le­de 18 Bun­des­liga- kam­pe – fem fra start – samt ot­te Eu­ro­pa Le­agu­e­kam­pe i sid­ste sæ­son, hvoraf han fi k lov at star­te in­de i to af op­gø­re­ne. Det gav fem mål fra lands­holds­an­gri­be­ren, og han er ab­so­lut hel­ler ik­ke op­gi­vet i Wol­fsburg trods kon­kur­ren­cen fra Bas Dost og nyind­køb­te Max Kru­se.

» Vi vil ger­ne ar­bej­de vi­de­re med ham. For jeg me­ner, at Ni­ck­las er en spil­ler med vir- ke­lig for­ry­gen­de kva­li­te­ter – og­så selv­om det ik­ke har set så­dan ud det se­ne­ste år, « si­ger Heck­ing, der ro­ser Bendt­ner for hans for­bed­rin­ger uden for ba­nen.

» Han er selv­føl­ge­lig ik­ke helt slup­pet af med de små ting, men de store es­ka­pa­der er der ik­ke læn­ge­re. Det vi­ser, at han har for­søgt at æn­dre sin livs­stil. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.