’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Die­ter Heck­ing, Wol­fsburg- træ­ner

I for­hold til hans kar­ri­e­re er klok­ken fem mi­nut­ter i mid­nat, og det ved han godt

Ni­ck­las Bendt­ner har ik­ke haft den sjove­ste op­takt. Han fi k at vi­de, at han faldt helt igen­nem i den før­ste træ­nings­kamp, og det ko­ste­de alt­så ale­ne- træ­ning med klub­bens fy­si­ske træ­ner Oli­ver Mut­sch­ler. Ale­ne- træ­ning, som al­le jour­na­li­ster på træ­nings­lej­ren kun­ne be­skri­ve for off ent­lig­he­den.

Men me­nin­gen var ik­ke, at Bendt­ner skul­le bli­ve til grin, for­sik­rer træ­ne­ren.

» Det vig­ti­ge er, at Bendt­ner for­står, at det ik­ke er no­get, vi gør for at chi­ka­ne­re ham el­ler for at ud­stil­le ham. Det er ik­ke vo­res hen­sigt. Vo­res mål er at vi­se ham, hvad hans krop kan - og det er me­get, « si­ger Die­ter Heck­ing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.