Fe­rie- spæn­ding

BT - - INDHOLD -

Der var en­gang, hvor som­mer­tid var lig med kri­mi­tid. Men ef­ter­hån­den er krimi- gen­ren ble­vet en helårs­be­skæf­ti­gel­se. Og der er da hel­ler ik­ke no­get så for­lø­sen­de, som at læ­se sig igen­nem opkla­rin­gen af et rig­tigt godt mord. For nog­le år si­den rej­ste jeg igen­nem Me­xi­co med ret­ning mod Cu­ba. Jeg hav­de nog­le da­ge på stran­den in­den jeg steg på fly­et mod Ha­van­na. Jeg var i gang med Stieg Lars­son- tri­lo­gi­en og hav­de åben­bart ik­ke be­reg­net hver­ken mit eget læ­se­tem­po el­ler bo­gens spæn­dings­kur­ve godt nok – for li­ge dér i luft­hav­nen på vej om­bord på fly­et til Ha­van­na blev jeg fær­dig med bind 2. Den fø­lel­se li­ge der, hvor man er helt vildt spændt på, hvad der sker, og ved, at de næ­ste tre uger står den på Cu­ba og in­gen ad­gang til Stieg Lars­son. Det var næ­sten ik­ke til at bæ­re. Hel­dig­vis er Cu­ba jo fan­ta­stisk, men ved op­sam­lin­gen i luft­hav­nen hav­de fa­mi­li­en få­et stren­ge or­drer om at ta­ge bind 3 med. I den­ne uge kan du mø­de den dan­ske krimi- dron­ning Sa­ra Blæ­del. God for­nø­jel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.