Smokin’

BT - - KORT NYT -

Ny­e­ste skud på Ur­ban Decays skyg­ge- stam­me er pa­let­ten ’ Na­ked Smoky’ med 12 sensu­el­le nu­an­cer. 365 kr. Ma­ga­sin. dk at for­skel­le­ne i hvad pro­du­cen­ter­ne skri­ver på pro­duk­tet, og hvad der i vir­ke­lig­he­den er fun­det skyl­des, at det er me­get bil­li­ge­re at bru­ge suk­ker som for ek­sem­pel malt­o­de­xtrin end re­el pro­te­in.

Det er ik­ke kun et dansk pro­blem, at va­re­de­kla­ra­tio­nen ik­ke stem­mer overens med ind­hol­det, men un­der­sø­gel­sen vi­ser fak­tisk, at de dan­ske pro­duk­ter gen­nem­snit­ligt kla­re­de sig dår­li­ge­re end de uden­land­ske i un­der­sø­gel­sen. I alt var tre ud af de 11 te­ste­de proteinpulver- til­skud dan­ske.

Det skuf­fer Kri­sti­an Brad­sted, der er Cand. sci­ent i idræt og sund­hed, at de dan­ske pro­duk­ter om­gås sand­he­den i en så­dan grad.

» Der la­der desvær­re til at de pro­ble­mer, som vi har set i ud­lan­det med hen­syn til pro­te­in­pul­ve­re, og­så fin­des i Dan­mark. Det er sør­ge­ligt, at der hos pro­du­cen­ter­ne er en ge­ne­rel ten­dens, hvor øget pro­fit kom­mer før pro­dukt­kva­li­tet, « for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.