Ko­sten kan af­hjæl­pe ADHD

BT - - KLUMME -

Fle­re og fle­re af de men­ne­sker jeg mø­der har børn med ADHD. Da jeg var barn, kend­te man ik­ke til den di­ag­no­se. Og det dis­ku­te­res flit­tigt, om det over­ho­ve­det er en di­ag­no­se el­ler om det er en til­stand, som man rent fak­tisk kan få til at gå væk.

Jeg er godt klar over, at psy­ken spil­ler en stor rolle her. Og at der er man­ge fak­to­rer in­vol­ve­ret. Men jeg tror og­så på, at det er mu­ligt at gø­re no­get ved det gen­nem en for­nuf­tig kostæn­dring. Det kræ­ver en me­get stor ind­sats. Og er det børn el­ler un­ge men­ne­sker, der er ta­le om, er det of­te he­le fa­mi­li­en, der skal om­stil­le sig og æn­dre kost­stil.

En af mi­ne kli­en­ters 18- åri­ge søn har haft di­ag­no­sen ADHD, si­den han var 13 år. Han fik me­di­ci­nen Ri­ta­lin og hav­de få­et at vi­de af læ­gen, at han skul­le ha­ve me­di­cin re­sten af li­vet. Han fik in­gen rå­d­giv­ning om sin kost.

Vi la­ve­de i min kli­nik en ’ le­ven­de blod­prø­ve’, som vi­ste, at hans rø­de blod­le­ge­mer klum­pe­de sig sam­men, som om han var en 65årig mand, der i man­ge år hav­de le­vet af us­und mad, for lidt væ­ske og for me­get suk­ker. Så­dan bør rø­de blod­le­ge­mer ik­ke se ud hos en 18- årig dreng. Vi sat­te ham på en seks må­ne­ders ’ kur’, der skul­le ud­ren­se og genop­byg­ge cel­ler­ne.

Han skul­le ho­ved­sa­ge­lig spi­se rå mad, sa­la­ter, grønt­sa­ger, frugt og drik­ke vand – al­ler­helst ba­sisk vand. Suk­ker, slik, ket­chup og so­da­vand var band­lyst, mens små mæng­der af tør­ret frugt og raw ba­rer var til­ladt – der skul­le jo væ­re lidt til at mæt­te den sø­de tand.

Pøl­ser, svi­ne­kød og mad med til­sæt­nings­stof­fer, samt mel og mælk blev og­så ude­luk­ket. I ste­det fik han so­ja­mælk og glu­ten­fri kor­n­pro­duk­ter, bl. a. spi­re­brød. Af kød kun­ne han spi­se ok­se­kød, fjer­kræ og fisk.

Føl­te sig træt

Den un­ge mand var selv indstil­let på, at der skul­le ske no­get, da han føl­te sig me­get træt. Han skul­le til at star­te i gym­na­si­et og vil­le ger­ne prø­ve en ’ grøn vej’. Som kost­tilskud fik han fi­ske­o­lie ( Go Or­ga­nic der og­så in­de­hol­der Om­e­ga 7), byg­græs, for­skel­li­ge vi­ta­mi­ner ( bl. a. B og C vi­ta­mi­ner) og mi­ne­ra­ler, ( bl. a. mag­ne­si­um ci­trat) og avo­ca­do- olie – på den må­de, var han sik­ret et dag­ligt ind­tag af de sun­de fedt­sy­rer og en vif­te af næ­rings­stof­fer.

Ef­ter seks må­ne­der fik han at vi­de hos læ­gen, at han ik­ke læn­ge­re hav­de ADHD. Kon­cen­tra­tio­nen, hu­mø­ret, selv­vær­det og en sund ud­strå­ling hav­de ta­get over og han le­ver sta­dig grønt i dag.

Den kend­te ra­di­o­dok­tor Car­sten Vagn Hansen hen­vi­ser til en fransk un­der­sø­gel­se, der er pu­bli­ce­ret i Jour­nal of the Ame­ri­can Col­le­ge of Nut­ri­tion, og som har be­skæf­ti­get sig med virk­nin­ger­ne af til­skud af mag­ne­si­um ci­trat og B6 vi­ta­min til en grup­pe på me­re end 50 børn un­der 15 år, som hav­de få­et di­ag­no­sen ADHD. Bør­ne­ne fik, af­hæn­gigt af kro­p­svæg­ten, gen­nem­snit­ligt 100 mg mag­ne­si­um og 13 mg B6 vi­ta­min dag­ligt i en pe­ri­o­de fra 3 til 24 uger. For­sker­ne fandt en klar ned­sæt­tel­se af ADHD symp­to­mer hos al­le del­ta­ge­re, blandt an­det i hy­perak­ti­vi­tet og ag­gres­si­vi­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.