Yoga er sundt for krop og sjæl

Når du dyr­ker yoga, er det ik­ke kun krop­pen, der bli­ver træ­net, den men­tale sund­hed bli­ver og­så styr­ket

BT - - SUNDHED - Af Chri­sti­na Alft­han

btwe­e­kend@ bt. dk

Yget på det men­tale plan. Og det er her yo­ga­ens store po­ten­ti­a­le lig­ger. Men det er op til en selv, hvor me­get man vil gå ind i det, un­der­stre­ger Chri­stin Il­le­borg: » Man kan ik­ke ta­ge alt ind i en yoga- ti­me, som læ­re­ren si­ger. Det du er klar til og kan bru­ge, lan­der i dig. Jeg op­le­ver of­te, at ele­ver, der kom­mer gen­nem læn­ge­re tid, plud­se­lig ’ hø­rer’ no­get for før­ste gang, selv om jeg har sagt det til hver yoga- ti­me. Så­dan er det, når man er klar, ta­ger man det ind. «

Chri­stin Il­le­borg for­tæl­ler al­tid ele­ver­ne, at yoga er en in­dre pro­ces, der hand­ler om, at man øver sig i at lyt­te til sig selv og hand­le ef­ter det, man mær­ker.

» Nog­le tror yoga er me­re fy­sisk som gym­na­stik, og de får al­tid en over­ra­skel­se, når de hø­rer, at de skal gå ind i krop­pen og mær­ke ef­ter og sam­ar­bej­de med sig selv med ven­lig­hed. Det hand­ler ik­ke om at kun­ne spej­le og kun­ne udføre stil­lin­ger­ne per­fekt, men om at mær­ke ef­ter, hvor­dan det fø­les. Lidt for­enk­let kan man si­ge, at øvel­sen er ik­ke at bli­ve god til yoga, men at bli­ve godt til at få yoga ind i hver­da­gen ved at bli­ve bed­re til at lyt­te til sig selv og krop­pens sig­na­ler. En helt sim­pel øvel­se er at gå på toilet­tet, når krop­pen for­tæl­ler det, i ste­det for at gå og hol­de sig, og hvi­le sig når man er træt, « for­kla­rer hun.

Et au­ten­tisk liv

Beg­ge yo­galæ­re­re er eni­ge i, at yoga vir­ker uan­set om man dyr­ker det hver dag el­ler af og til i et fit­ness- cen­ter. De fle­ste vil umid­del­bart op­le­ve ro og har­moni, og på læn­ge­re sigt er der me­re at hen­te:

» Man vil al­tid få no­get ud af en yo­ga­ti­me. Yoga be­ty­der fore­ning mel­lem krop og sind. Man kom­mer tæt­te­re på sig selv og man kom­mer til at leve et me­re au­ten­tisk liv, hvor man kan mær­ke sig selv og ud­tryk­ke sig selv. Man får me­re gen­nem­slags­kraft når man le­ver i har­moni og ba­lan­ce med sit in­dre liv. Vi slip­per og­så for stress, når vi får sagt fra og for­står vo­res fø­lel­ser. Man bli­ver og­så dyg­ti­ge­re til at mær­ke de for­skel­li­ge fø­lel­ser i krop­pen og se dem for det, de er. Man bli­ver me­re ro­bust og ik­ke så over­væl­det af at væ­re ked af det, træt el­ler sul­ten, « for­kla­rer Chri­stin Il­le­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.