Yo­ga­ens rej­se

BT - - SUNDHED -

Yoga har ud­vik­let sig fra at væ­re en fi­lo­so­fisk og men­tal pro­ces til pri­mært at hand­le om krop, be­væ­gel­ser og ån­de­dræt. Yoga stam­mer fra In­di­en, og er over 3000 år gam­mel. Den er be­skre­vet i Ve­da­er­ne, som er nog­le af de æld­ste hel­li­ge skrif­ter i In­di­en, og den be­skri­ver, hvor­dan man kan for­e­ne det in­di­vi­du­el­le med det uni­ver­sel­le. Først når man kan få fuld selv­di­sci­plin, kan man få stil­hed i sin­det og fri­gø­re sig fra den ma­te­ri­el­le ver­den og op­nå en­hed med det uni­ver­sel­le. Det er en lang­va­rig pro­ces og yoga var da og­så stort set for­be­holdt hel­li­ge mænd, der valg­te aske­ti­ske liv og vend­te sig væk fra hver­dags­li­vet. Så­dan er det ik­ke i dag, hvor Yoga har for­an­dret sig til no­get al­le kan dyr­ke. Yo­ga­en blev den ud­bredt i USA i 60er­ne og si­den fulg­te he­le den ve­st­li­ge ver­den. Dan­sker­ne be­gynd­te så småt at dyr­ke yoga i 70’ er­ne Rap­por­ten ’ Yoga i København – udø­ve­re, un­der­vi­se­re og ud­dan­nel­ser’ fra novem­ber 2014, fra Vi­dens­cen­ter for Fol­ke­op­lys­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.