’ Far­vel København, god­dag ud­sigts­dan­mark’

Bir­git­te Get­ting skif­te­de stor­by­en ud med et stille liv på lan­det, hvor der er højt til lof­tet og langt til by­ens støj. Ik­ke en­gang på en gråvej­rs­dag sav­ner hun København

BT - - 180° - Af Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Sa­ra Gang­sted søn­dag mor­gen, var det li­ge­som at stå op på Roskil­de Festi­val, « si­ger Bir­git­te.

» Det må væ­re et for­fær­de­ligt sted i dag, « si­ger hun og kig­ger op mod so­len.

Den bra­ger ned over hen­des store ha­ve for­an det 250 kva­drat­me­ter store hus på Nord­fal­ster. På den an­den si­de af hu­set lig­ger end­nu en stor, grøn plæ­ne, og for en­den af den lig­ger Stor­strøm­men med uhin­dret ad­gang fra ha­ven. Der er me­get langt til Islands Bryg­ge og sms- fe­ster.

Ud­sigt til skov

Bir­git­te Get­ting hav­de købt sin lej­lig­hed for et greb i lom­men i 1986. Si­den har hun bo­et i den on/ off, men i 2013 blev den for me­get.

» Jeg vid­ste godt, jeg kun­ne sæl­ge den, og min plan var, at jeg skul­le kø­be en an­den og bil­li­ge­re lej­lig­hed i København samt et sted uden for by­en, hvor jeg kun­ne bli­ve af­la­stet lidt. Det var ef­ter­hån­den ved at væ­re man­ge år si­den, jeg hav­de set sko­ven sprin­ge ud. «

Bir­git­te kig­ge­de på en po­r­tal for le­je­bo­li­ger på net­tet i håb om, at hun kun­ne fin­de det per­fek­te lil­le sted, som hun først kun­ne le­je og på sigt kø­be. Hun kig­ge­de på Lol­land- Fal­ster, for­di hun godt vid­ste, at bo­lig­pri­ser­ne var la­ve. ’ De er jo på rø­ven der­ne­de’, som hun tænk­te. Men det var no­get helt an­det, hun fandt. » Plud­se­lig en dag så jeg et bil­le­de af den­ne her ud­sigt, « si­ger hun og pe­ger i ret­ning af van­det.

» Jeg tro­e­de, det var så­dan et ejen­doms­mæg­ler­tri­ck, hvor man ik­ke kan se, at der i vir­ke­lig­he­den går en me­get tra­fi­ke­ret vej mel­lem grun­den og van­det. «

Da Bir­git­te ta­ger på be­søg i hu­set, er det en mørk og ke­de­lig ok­to­ber­dag.

» Jeg faldt pla­dask for ste­det. Man kom­mer kø­ren­de igen­nem sko­ven og tæn­ker, okay, her er så en skov, og hvad så? Så ser man ud­sig­ten og tæn­ker, okay, hvor er så disko­te­ket og den store, grim­me in­du­stri­byg­ning? «

Men ste­det lig­ger helt uge­ne­ret, og der­for af­tal­te Bir­git­te med sin eks- mand, at de sam­men skul­le le­je det store hus, som de i dag er fæl­les om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.