Bir­git­te Get­ting

BT - - 180° -

• 56 år og ar­bej­der som selv­stæn­dig ar­ran­gør af klas­si­ske va­ri­etéer i København samt Ore­næs Sa­lo­ner, som er kul­tu­ro­p­le­vel­ser i hen­des eget hjem på Nord­fal­ster. • Her de­ler hun et stort hus med sin ex- mand Gun­nar. • Bir­git­te Get­ting er tid­li­ge­re ope­ra­san­ger og ud­dan­net in­den for mu­sik­vi­den­skab i København. • En stem­meska­de sat­te for nog­le år si­den en stop­per for sang­kar­ri­e­ren. • Hun har bo­et det me­ste af sit voks­ne liv i København men flyt­te­de for to år si­den til Ore­næs på Nord­fal­ster, hvor hun le­jer et hus i sko­ven ud til van­det. • Hun un­der­vi­ser og­så i sang, kor, og lej­lig­heds­vist i mu­sik­for­stå­el­se på Højsko­len Ma­ri­e­lyst, li­ge­som hun ar­bej­der som pro­fes­sio­nel idé­ud­vik­ler.

We­e­kend - 25.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.