Hvor blev hun af?

No­bel­pris­ta­ge­ren Pa­tri­ck Mo­di­a­no for­sø­ger i ’ Dora Br­u­der’ at be­ly­se, hvad der ske­te med en 15- årig jø­disk pi­ge, som i 1941 for­svandt i Pa­ris

BT - - BOG- FIX - Af Jep­pe Krogs­gaard Chri­sten­sen

jech@ ber­ling­s­ke. dk del og hat, bru­ne snø­resko. Al­le hen­ven­del­ser til hr. og fru Br­u­der, bou­le­vard Or­na­no 41, Pa­ris’.

Ken­der man til Mo­di­a­no, for­står man fa­sci­na­tio­nen. Den nøg­ter­ne, næ­sten om­stæn­de­li­ge be­skri­vel­se samt ga­de­nav­ne- og num­re er mar­kan­te sti­li­sti­ske mar­kø­rer i hans ro­ma­ner. Sam­ti­dig hand­ler no­tit­sen om for­svin­ding, glem­sel og An­den Ver­denskrig, som og­så er rø­de trå­de i for­fat­ter­ska­bet.

No­tit­sen sat­te sig da og­så så dybt i Mo­di­a­no, at han brug­te ot­te år på at fin­de fle­re op­lys­nin­ger om Dora Br­u­der og hen­des for­svin­den, der ik­ke over­ra­sken­de har med jø­de­for­føl­gel­ser­ne at gø­re. Det fin­der Mo­di­a­no ud af i for­skel­li­ge ar­ki­ver og ved læs­ning af of­fi­ci­el­le do­ku­men­ter. Frem af dem træ­der kon­tu­rer­ne af pi­gen og hen­des fa­mi­lie, ’ Den ty­pe men­ne­sker, der kun ef­ter­la­der sig få spor’.

El­ler som han skri­ver et an­det sted: ’ Jeg skri­ver og­så den­ne bog for at kom­me med et op­råb, en slags glimt fra et fyr, som jeg uhel­dig­vis tviv­ler på er i stand til at op­ly­se nat­ten. Men jeg hå­ber sta­dig’.

Ro­ma­nen lig­ner i de fle­ste pas­sa­ger do­ku­men­ta­ris­me, men her er og­så et fik­tivt lag, som mar­ke­res med ord som ’ jeg an­ta­ger’ og ’ må­ske’. Med dem vi­ser Mo­di­a­no, at nu rå­der fan­ta­si­en. Poie­sis, som det kal­des i lit­te­ra­tur­vi­den­ska­ben, er et magt­fuldt greb, som jeg dog ik­ke sy­nes pas­ser ind i bo­gens do­ku­men­ta­ri­ske stil.

Men som al­le Mo­di­a­nos bø­ger skal » Dora Br­u­der « læ­ses, og ik­ke mindst for sin umær­ke­li­ge fore­ning af klart sprog og di­set stof. Den er helt sin egen. Og stærkt va­nedan­nen­de.

Dora Br­u­der Mo­di­a­no Si­der: 144 Pris: 200 kr. og Ring­hof

Pa­tri­ck Karsten Ni­el­sen

Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.