Til søs

BT - - BOG- FIX -

Ju­les Ver­ne tur­de væ­re kendt af de fle­ste, det var jo ham med bl. a. ’ Jor­den rundt på 80 da­ge’ og ’ En ver­den­s­om­sej­ling un­der ha­vet’. Men den pro­duk­ti­ve fransk­mand skrev me­get me­re, her­un­der ro­ma­nen ’ Rej­se­bu­reau­et Thomp­son & co’, der hand­ler om et kryd­stogt til At­lan­ter­hav­sø­er­ne vest for Afri­ka og nu kan fås i en ny og kom­plet over­sæt­tel­se til dansk ved Lejf Ras­mus­sen. Over­sæt­te­ren, der er med­lem af Det dan­ske Ju­les Ver­ne­sel­skab, har og­så har skre­vet in­tro­duk­tion til bo­gen. Det Po­e­ti­ske Bu­reaus For­lag, 630 si­der, 125 kro­ner.

We­e­kend - 25.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.