OP­BAK­NING

Me­re end seks ud af ti dan­ske­re me­ner, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken bør stram­mes eft er ti­den med Thor­nings re­ge­ring

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

ME­NINGS­MÅ­LING

Dan­marks nye stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) har til­sy­ne­la­den­de fol­ke­stem­nin­gen med sig, når hans nye re­ge­ring al­le­re­de har aft alt et ’ strak­sind­greb’ på asy­l­om­rå­det for at be­græn­se fl ygt­nin­ge­strøm­men til Dan­mark.

I en ny Gal­lup- må­ling, der bli­ver bragt i Ber­ling­s­ke i dag, er­klæ­rer 61 pro­cent af et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af be­folk­nin­gen sig ’ enig’ el­ler ’ over­ve­jen­de enig’ i, at der er be­hov for at stram­me ’ ud­læn­din­gepo­li­tik­ken i for­hold til den ud­læn­din­gepo­li­tik, som den tid­li­ge­re re­ge­ring før­te’.

Stem­nin­gen er skift et

Det er et klart skift e i fol­ke­stem­nin­gen. I eft er­å­ret 2010 er­klæ­re­de 63 pro­cent sig iføl­ge Gal­lup enig i et ud­sagn fra da­væ­ren­de S- le­der Hel­le Thor­ning- Sch­midt om, at ud­læn­din­gepo­li­tik­ken ik­ke skul­le væ­re stram­me­re. Iføl­ge Martin Vi­næs Lar­sen, der er valg­for­sker ved In­sti­tut for Statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, sen­der væl­ger­ne et klart sig­nal til den nye re­ge­ring.

» Ud­læn­din­gepo­li­tik­ken blev lem­pet i den se­ne­ste valg­pe­ri­o­de, og mit bud er, at dan­sker­ne sy­nes, det er gå­et for langt i for­hold til de­res in­dre ter­mome­ter for, hvor stær­ke ud­læn­din­ge­stram­nin­ger­ne skal væ­re. Sid­ste gang sag­de om­kring 60 pro­cent, at der var stram­met nok, og nu si­ger det sam­me an­tal, at der skal stram­mes. Det er helt sik­kert et sig­nal fra den dan­ske be­folk­ning til re­ge­rin­gen om, at den er på ret­te kurs, « si­ger han.

Ber­ling­s­ke har for­søgt at få So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i ta­le om Gal­lup- må­lin­gen og om, hvor­vidt de er eni­ge i, at væl­ger­nes syn på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken kan ha­ve ko­stet en rød valgsejr, men par­tiets vi­ka­ri­e­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer Christine An­tor­i­ni for­kla­rer i ste­det i en mail, at SR- re­ge­rin­gen og­så stram­me­de reg­ler­ne for at op­nå asyl Dan­mark.

Ik­ke over­ra­sken­de

» I ly­set af, at vi li­ge nu står med den stør­ste fl ygt­nin­ge­strøm si­den An­den Ver­denskrig, er det be­stemt ik­ke over­ra­sken­de, at det her er no­get, der i høj grad op­ta­ger dan­sker­ne.

Det var og­så en af grun­de­ne til, at vi un­der valg­kam­pen eft er­ly­ste, at der én gang for al­le kom­mer en bred po­li­tisk aft ale mel­lem Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken i Dan­mark.

Det, tror jeg, er no­get, dan­sker­ne i høj grad suk­ker ef­ter, « skri­ver hun.

Flygt­nin­ge- og mi­grants­trøm på den græ­ske fe­rie- ø Les­bos. Ale­ne i uge 23 i år kom der ca. 2.500 men­ne­sker til øen.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.