Støj­berg over­ve­jer al­le for­mer for stram­nin­ger

BT - - NYHEDER -

UD­LÆN­DIN­GE

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg er klar med nye stram­nin­ger af ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, for­tæl­ler hun til Ber­ling­s­ke:

» Min per­son­li­ge hold­ning, som og­så er re­ge­rin­gens hold­ning, er, at der skal stram­mes, for­di der i en år­ræk­ke er ført en me­get lem­pe­lig ud­læn­din­gepo­li­tik af den tid­li­ge­re re­ge­ring, som jeg me­ner pres­ser os al­le­re­de nu, « si­ger In­ger Støj­berg.

Hun vil dog ik­ke kon­kre­ti­se­re, hvil­ke stram­nin­ger, der kon­kret kan væ­re ta­le om:

» Jeg ar­bej­der med for­skel­li­ge ting i øje­blik­ket og kom­mer til at kig­ge bredt på ud­læn­din­ge­om­rå­det, men jeg vil ba­re si­ge, at jeg af­vi­ser ik­ke no­gen form for stram­nin­ger, « si­ger hun.

Dan­ske lej­re i Afri­ka

In­ger støj­berg bak­ker dog op om et om­stridt for­slag fra Dansk Folkepart, som par­ti­et frem­lag­de in­den val­get. DF vil eft er au­stralsk for­bil­le­de fl yve asylan­sø­ge­re, der an­kom­mer til Dan­mark, vi­de­re til lej­re i ek­sem­pel­vis Ke­nya el­ler lig­nen­de lan­de for at be­hand­le an­sø­ger­nes sa­ger dér og gi­ve dem op­hold i lej­re­ne, hvis de le­ver op til asyl­kra­ve­ne. Det er hø­jest uvist, om no­get land mod be­ta­ling vil ac­cep­te­re en dansk asyl­lejr, men Ven­stre har væ­ret åben for idéen un­der­vejs, og det er In­ger Støj­berg fort­sat, selv om hun nu er ble­vet mi­nin­ster:

» Jeg kom­mer ik­ke til at frem­læg­ge et for­slag li­ge på den an­den si­de af som­me­ren om­kring det, men selv­føl­ge­lig skal det un­der­sø­ges nø­je, hvor­dan Au­stra­li­en har gjort, og så må vi bag­eft er ta­ge stil­ling til det, « si­ger hun.

Mi­ni­ste­ren ved end­nu ik­ke, om hun får mu­lig­hed for at se mo­del­len ved selv­syn:

» Det er må­ske tvivl­s­omt, om jeg li­ge­frem rej­ser til Au­stra­li­en for at se på det, men det kan jeg hel­ler ik­ke af­vi­se, « si­ger hun.

In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.