DAN­MARK DEJ­LIGST – IK­KE KUN I STOR­BY­EN ’’

Dan­mark er ved at knæk­ke midt­over. Tror re­ge­rin­gen på sin egen plan for yder­om­rå­der­ne, el­ler er alt håb ude? For­kla­ring udbedes

BT - - DEBAT - ’ Ferien øde­lagt af fl ygt­nin­ge’ FOR­BIL­LE­DET

For nog­le år si­den tal­te jeg med en er­hvervspsy­ko­log, der men­te at ha­ve fun­det løs­nin­gen på dan­sker­nes pro­ble­mer med stress. Vi skul­le al­le sam­men gi­ve den gas på job­bet i København fra mandag til fre­dag, næt­ter­ne skul­le vi til­brin­ge på kol­le­gie­væ­rel­ser, og we­e­ken­der­ne skul­le vi ny­de uden for stor­by­en. Med en ba­se, et hjem, langt væk fra det travle ar­bejds­liv kun­ne vi fi nde ro og ny ener­gi og und­gå fø­lel­sen af kon­stant at væ­re på ar­bej­de, men­te han. DET LØD SKØRT den­gang. Skul­le Dan­mark de­les op i kar­ri­e­rezo­ner og fri­tids­sam­fund, hvor ar­bejd­narko­ma­ner kun­ne stres­se af? Det lød som en ro­man­tisk fo­re­stil­ling om, at lyk­ken vil­le væ­re gjort, hvis stor­by­bor­ge­re blot kun­ne op­sø­ge et Mor­ten Korch- ag­tigt sam­fund uden for Val­by Bak­ke.

I dag er vir­ke­lig­he­den, at Dan­mark er ved at knæk­ke midt­over. Dog ik­ke for­di er­hvervspsy­ko­lo­gens kol­le­gieidé er re­a­li­se­ret. Der er blus un­der ked­ler­ne i ho­ved­sta­den, her le­ves li­vet på fuld ham­mer he­le ugen, her er at­trak­ti­ve job og bo­li­ger, der sti­ger i vær­di. Sam­ti­dig ta­ger en re­gu­lær aff olk­ning af land­di­strik­ter­ne til i styr­ke. Her­u­de står ’ til- salg’- skil­te tæt i vej­kan­ten, mens ar­bejds­plad­ser for- svin­der, og sko­ler og bu­tik­ker luk­ker.

En­gang kald­te man det Dan­mark, der lig­ger uden for ho­ved­sta­den, for provin­sen og lan­det. Vi, der bo­e­de dér, syn­tes, at der var mas­ser af liv på hav­nen, i gå­ga­den og i sports­hal­len, men det var den­gang. I takt med, at me­re og fl ere er ryk­ket til København, er uchar­me­ren­de ud­tryk som ’ ud­kants­dan­mark’ og ’ den råd­ne ba­nan’ gle­det ind i sproget som en un­der­streg­ning af den for­an­dring og op­split­ning, na­tio­nen op­le­ver. OG NU SKAL der så gø­res no­get, må man for­stå på den nye re­ge­ring og på Dansk Fol­ke­par­ti. Som BT for­tal­te i den for­løb­ne uge har stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) bedt si­ne mi­ni­stre om eft er som­mer­fe­ri­en at kom­me med for­slag til, hvil­ke de­le af de­res ad­mi­ni­stra­tion der kan fl yt­tes ud af København. I stil med da job i Skat fl yt­te­de til Ring­kø­bing i 2007. Men det er værd at be­mær­ke, at i sam­me uge kom rap­por­ten ’ Det lo­ka­le Dan­mark’ fra Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning. Rap­por­ten in­de­holdt den ned­slå­en­de konklusion, at aff olk­nin­gen af yder­om­rå­der­ne ik­ke står til at æn­dre. Tror re­ge­rin­gen på sin egen plan, el­ler er alt håb ude for yder­om­rå­der­ne? En for­kla­ring på de mod­stri- den­de re­ge­rings­sig­na­ler har vi til go­de at få. DET BUR­DE VÆ­RE ind­ly­sen­de, at der skal gø­res me­re for at sik­re sam­men­hængs­kraft en mel­lem land og by. For at sik­re he­le Dan­marks frem­tid. I øje­blik­ket ad­va­rer en ræk­ke fag­for­bund mod, at ud­fl yt­nin­gen af stats­li­ge job kan bli­ve et ’ qu­i­ck fi x’, der ik­ke lø­ser no­get, men i ste­det be­ty­der, at kva­li­te­ten af myn­dig­he­der­nes ar­bej­de bli­ver dår­li­ge­re. Skal vi vir­ke­lig slå os til tåls med, at vi­den om stats­li­ge an­lig­gen­der er for­be­holdt ho­ved­stads­om­rå­det? Den sang fra den ve­lud­dan­ne­de eli­te hol­der ik­ke.

Selv­føl­ge­lig lø­ser ud­fl yt­ning af stats­li­ge job ik­ke alt og ska­ber ik­ke au­to­ma­tisk ny vækst i yder­om­rå­der­ne. Hvis Dan­mark at­ter skal hæn­ge sam­men, skal der me­re til end at pla­ce­re en ny po­li­tisko­le i Jyl­land. Lem­pel­ser af plan­loven er nu på ta­le. Bed­re bred­bånd og kol­lek­tiv trans­port dis­ku­te­res.

Lad os få en sam­let plan, som kan gå hånd i hånd med lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver. Nemt? Nej. Dyrt? Ja. Som ho­ved­stad skal København fort­sat funk­le, men det be­ty­der ik­ke, at re­sten af na­tio­nen skal syg­ne hen som et an­det fri­lands­mu­se­um.

20. juli:

17 kom­men­ta­rer

21. juli:

’ S- for­mand i med­vind – og hvad så nu?’

30 kom­men­ta­rer

22. juli:

’ Pias af­mæg­ti­ge løs­ning’

11 kom­men­ta­rer

23. juli:

’ Bank din bank’

9 kom­men­ta­rer

24. juli:

’ Marcus’ kamp er et stort di­lem­ma’

1 kom­men­ta­rer

25. juli:

’ Det usel­vi­ske men­ne­ske’

0 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Dan­mark bli­ver et fo­re­gang­sland i for­hold til bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Mit po­li­ti­ske for­bil­le­de er Ma­de­le­i­ne Al­bright. Hun er en ut­ro­ligt vi­den­de og vi­sio­nær kvin­de, som al­tid ev­ner at se sa­gen fra fl ere si­der. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Et nyt vækst­be­greb. Vo­res brut­to­na­tio­nal­pro­dukt må­les kun på, hvor­dan vi kla­rer os øko­no­misk. Det er vig­tigt for mig, at vi og­så be­gyn­der at må­le på vo­res mil­jø­mæs­si­ge for­brug af klo­dens res­sour­cer og på, hvor­dan vi har det som men­ne­sker, alt­så vo­res so­ci­a­le bæ­re­dyg

tig­hed.

MA­DE­LE­I­NE AL­BRIGHT

tidl. amr. uden­rigs­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.