Bøn­der er DKs græke­re

BT - - DEBAT - LAND­BRUG Od­der

Hol­ger Øster Mor­ten­sen

Der er nu op­stå­et øget in­ter­es­se blandt ri­ge ud­læn­din­ge for at op­kø­be land­brugs­be­drift er i Dan­mark. In­tet i lov­giv­nin­gen stri­der imod den­ne prak­sis, og man skal ik­ke glem­me, at mas­ser af dan­ske­re ejer går­de og jord i ud­lan­det – her­un­der ik­ke mindst i Øst­eu­ro­pa.

Det mest in­ter­es­san­te i den­ne nye ejer­form i dansk land­brug er imid­ler­tid, at der her­med ram­mes en pæl igen­nem bøn­der­nes uli­de­li­ge kla­gen over be­svær­li­ge ram­me­vil­kår, mil­jø­stram­nin­ger og be­græns­ning i ud­led­ning af kvæl­stof. In­gen uden- land­sk in­ve­stor ved si­ne ful­de fem vil­le op­kø­be land­brug i Dan­mark, hvis ik­ke der var ud­sigt til et or­dent­ligt afk ast.

Det be­vi­ser og­så, at de øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der for dan­ske bøn­der ik­ke skyl­des di­ver­se love og re­gu­la­ti­ver, men der­i­mod en ak­ku­mu­le­ret gæld på 360- 380 mia. kr., som blev op­ar­bej­det un­der Fogh- og Løk­ke- re­ge­rin­ger­ne i 00er­ne. Ri­si­ko­vil­li­ge bøn­der fo­re­tog ha­s­ar­de­re­de swaps og spe­ku­le­re­de i frem­med va­lu­ta. Her lig­ger hund­en be­gra­vet.

Vo­res land­mænd er ble­vet Dan­marks græke­re. De kal­der sig li­be­ra­le, men når sko­en tryk­ker, jam­rer de sig og vil ha­ve os an­dre til at be­ta­le gil­det. Lad fal­de, hvad ik­ke kan stå.

Re­ge­rin­gen vil gi­ve dan­ske land­mænd bed­re vil­kår. Re­ge­rin­gen skøn­ner, at mindst 1.700 land­mænd ri­si­ke­rer at gå kon­kurs. Fo­to: Bri­an Berg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.