Vi ind­dra­ges nu i eu­ro­en

BT - - DEBAT - EU Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

An­ders Lil­jen­søe

En norsk jour­na­list har af­slø­ret, at po­li­ti­ke­re og le­den­de kom­mis­sions­med­lem­mer i EUs top øn­sker æn­drin­ger i sta­bi­li­tets­fon­den EFSF. Og iføl­ge Fi­nan­ci­al Ti­mes øn­sker EU- top­pen at æn­dre EFSF- fon­den så hur­tigt som mu­ligt og uafh æn­gigt af de na­tio­na­le par­la­men­ter. Der­ved kan de frit an­ven­de fon­dens 30.000 mia. kr. til støt­te for Tys­klands græ­ske eks­pe­ri­ment. EU er be­gyndt at om­læg­ge Den Eu­ro­pæ­i­ske Mo­ne­tæ- re Fond. Alt ty­der på, at fl ere fon­des for­mål vil bli­ve om­ka­na­li­se­ret, æn­dret og un­der­ka­stet EUs uansvar­li­ge øko­no­mi­ske po­li­tik.

Det, at EUs top øn­sker at sæt­te de na­tio­na­le re­ge­rin­ger ud af kraft , de­mon­stre­re­de An­gela Mer­kel ved sit be­søg i Dan­mark den 28. april. Hun kræ­ve­de, at Dan­mark træ­der ind i Ban­ku­ni­o­nen uden den for­ud­gå­en­de fol­ke­af­stem­ning, som grund­loven kræ­ver. Det er ens­be­ty­den­de med kro­nens ind­dra­gel­se i det eu­ro­sy­stem, som vi stem­te nej til.

Ud­skriv fol­ke­af­stem­nin­gen om Ban­ku­ni­o­nen!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.