Ka­o­tisk Snoop-

Alt for man­ge men­ne­sker. Skub­ben, ma­sen og tun­ge hash­tå­ger. Så­dan be­skri­ver fle­re gæ­ster fre­da­gens mø­de med Snoop Dogg i Ti­vo­li

BT - - NYHEDER -

GANGSTER­RAP Fle­re, der hav­de købt dags­bil­let­ter, måt­te op­gi­ve at kom­me ind og gik der­med glip af rap­pe­rens fla­be­de og po­li­tisk ukor­rek­te bud­ska­ber som ’ smo­ke we­ed eve­ry­day’.

» Det er selv­føl­ge­lig dybt be­kla­ge­ligt, at fle­re måt­te gå for­gæ­ves. Vi har dog op­for­dret folk til at kom­me i god tid. Det er en gra­tis fril­ufts­kon­cert, og den i går var en af de al­ler­stør­ste. Og så kan man ik­ke for­ven­te at kom­me fem mi­nut­ter før kon­cer­tens start, « ly­der det fra kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Ti­vo­li, Si­mon Ver­heij.

Iføl­ge po­li­ti­et blev dø­re­ne luk­ket, da 32.700 gæ­ster var in­de i par­ken. Sel­ve kon­cer- ten for­løb iføl­ge be­tjen­te på ste­det uden næv­ne­vær­di­ge pro­ble­mer, men der var rig­tig man­ge men­ne­sker, ly­der mel­din­gen.

Op­for­dre­de til has­hryg­ning

Ef­ter fre­da­gens kon­cert har fle­re gæ­ster dog kon­tak­tet BT på grund af for­skel­li­ge ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser.

Her­i­blandt Alex Klitbøl Karls­son, der var mødt op en ti­me før kon­cer­tens be­gyn­del­se sam­men med sin kæ­re­ste.

Al­le­re­de på de­res vej fra ind­gan­gen hen til plæ­nen var de ik­ke tvivl om, der blev ta­get stoffer i Ti­vo­li. Blandt an­det på grund af, at Snoop Dogg selv op­for­dre­de pu­bli­kum til at ry­ge hash.

SØN­DAG 26. JULI 2015

ca­ca@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.