’’

BT - - NYHEDER - Alex Klitbøl Karls­son

» På vej op til Plæ­nen kun­ne man lug­te hash me­get ty­de­ligt. Det hang vir­ke­lig i luf­ten, « for­kla­rer Alex Klitbøl Møl­ler, der stu­de­rer på CPH Bu­si­ness Aca­de­my.

Tæt ved et lil­le øl­hus på den øst­li­ge del af plæ­nen fandt par­ret det sted, hvor­fra de vil­le over­væ­re koncerten. Her be­fandt sig blandt an­det fa­mi­li­er med børn. Al­le­re­de da koncerten var et kvar­ter for­sin­ket, valg­te en fa­mi­lie, der hav­de en lil­le pi­ge med, at gå de­res vej på grund af lug­ten af stoffer. Da koncerten gik i gang, blev der skub­bet en del, da fle­re men­ne­sker for­søg­te at kom­me frem for at se den ame­ri­kan­ske gangster­rap­per.

» Det vir­ke­de som om, folk skub­be­de bag­fra. Men da der ik­ke var plads for­an, blev der skub­bet tilbage, og det re­sul­te­re­de i at det he­le bøl­ge­de frem og tilbage, « for­kla­rer Alex Klitbøl Karls­son.

» Det vir­ke­de ik­ke som om, der var man­ge vag­ter til ste­de. Vi kun­ne i hvert fald ik­ke se no­gen, hvor­fra vi stod. Jeg har al­drig følt mig så ut­ryg til en kon­cert i Ti­vo­li, « si­ger Alex Klitbøl Karls­son, der tid­li­ge­re har væ­ret til en prop­pet kon­cert i Ti­vo­li, da Ma­rie Key spil­le­de, uden at han dog føl­te sig ut­ryg af den grund.

Ind­van­drer- bal­la­de

Vag­ter mang­le­de der og­så, da en flok un­ge men­ne­sker blev drå­ben, der fik bæ­ge­ret til at fly­de over for Alex Klitbøl Karls­son og hans kæ­re­ste.

Ef­ter 25- 30 mi­nut­ter kom en flok un­ge dren­ge med ind­van­drer­bag­grund an­mas-

Jeg har al­drig følt mig så ut­ryg til en kon­cert i Ti­vo­li

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.