- kon­cert i Ti­vo­li

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 26. JULI 2015 sen­de og op­før­te sig ’ uden en ven­lig at­ti­tu­de’ og ’ uden respekt for an­dre men­ne­sker’, for­kla­rer den stu­de­ren­de.

» To af dem var rig­tig ube­ha­ge­li­ge i de­res skub­be­ri­er. Og da de stil­le­de sig op på en skral­des­pand, så in­gen kun­ne se no­get, gav folk i vo­res om­rå­de ba­re op, « si­ger Alex Klitbøl Karls­son.

Til sidst fik den 24- åri­ge mand og hans kæ­re­ste nok, og de for­lod Ti­vo­li ef­ter ba­re en halv ti­me af koncerten. Og » Der er in­gen af os, der sy­nes, de var ik­ke de ene­ste, for­di det er be­ha­ge­ligt at gå til en ved ud­gan­gen til Tiet­gens­kon­cert, hvor der bli­ver skub­ga­de var der kø for at kom­me bet og mast. Så det ta­ger vi til ud . os og be­kla­ger dybt. Man må

Fra Ti­vo­lis si­de be­kla­ger dog og­så ba­re reg­ne med, at man, hvis nog­le gæ­ster har der ved en gra­tis fril­ufts­kon- følt sig ut­ryg­ge ved fre­da­gens kon­cert.

Gra­tis kon­cert

cert vil væ­re man­ge men­ne­sker, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Ti­vo­li, Si­mon Ver­heij.

Han un­der­stre­ger dog, at der på in­tet tids­punkt har væ­ret slø­set med sik­ker­he­den, men at Ti­vo­li der­i­mod gør rig­tig me­get un­der kon­cer­ter ved bl. a. lø­ben­de at ar­bej­de med de ca. 100 kon­trol­lø­rer.

» Vi er nog­le af de dyg­tig­ste i lan­det til at af­vik­le kon­cer­ter. Man kan al­tid fin­pud­se, men det har in­tet med sik­ker­he­den at gø­re. Gæ­ster­ne er al­tid i sik­ker­hed, « hæv­der Si­mon Ver­heij.

Ta­get til ef­ter­ret­ning

Så der bli­ver in­gen æn­drin­ger i pro­ce­du­ren?

» Jo, vi ta­ger det selv­føl­ge­lig til ef­ter­ret­ning. Nu sæt­ter vi os sam­men med Kø­ben­havns Po­li­ti og kig­ger på, om det her er den rig­ti­ge må­de at gø­re det på: Luk­ker vi det rig­ti­ge an­tal ind, skal man ta­ge højde for høj­sæ­son, el­ler er der an­dre fak­to­rer, der spil­ler ind? « si­ger Si­mon Ver­heij.

32.700 men­ne­sker var ta­get i Ti­vo­li for at hø­re ame­ri­kan­ske Snoop Dogg, som op­t­rå­d­te i en trø­je med tek­sten ’ Chri­sti­a­nia’ og en re­k­la­me for tøj­fir­ma­et ’ Alis’, der er grund­lagt af to hash- pus­he­re. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.