Mand dø­de af stoffer og druk

BT - - NYHEDER -

En 40- årig dansk mand kom desvær­re ik­ke le­ven­de hjem fra koncerten, da 32.700 men­ne­sker fre­dag af­ten var sam­let til fre­dags­ro­ck i Ti­vo­li for at hø­re den ame­ri­kan­ske gangster­rap­per Snoop Dogg. Om­kring mid­nat fik han hjer­te­stop og faldt om­kuld i pu­bli­kums­mæng­den.

» Der kom en am­bu­lan­ce med det sam­me. Man for­søg­te genop­liv­ning, men det vi­ste sig desvær­re at væ­re uden held, « op­ly­ser vagt­chef, Hen­rik Stormer, fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Iføl­ge vagt­che­fen har stoffer og al­ko­hol væ­ret med­vir­ken­de år­sag til døds­fal­det.

» Vi har få­et op­lyst, at han har få­et et hjer­te­stop, som har væ­ret for­år­sa­get af ind­ta­gel­se af al­ko­hol og et ik­ke nær­me­re de­fi­ne­ret stof, « si­ger Hen­rik Stormer.

Po­li­ti­et kan ik­ke op­ly­se, hvor i lan­det man­den kom­mer fra.

Po­li­ti­et fik travlt

Vagt­che­fen for­tæl­ler des­u­den, at koncerten i Ti­vo­li ef­ter po­li­tiets me­ning for­løb fre­de­ligt, men at den store pu­bli­kums­mæng­de ef­ter­føl­gen­de sat­te po­li­ti­et på ar­bej­de i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv.

» Det er klart, at når over 30.000 un­ge men­ne­sker er i by­en, så gi­ver det ek­stra ar­bej­de for po­li­ti­et i lø­bet af nat­ten. Vi har i den for­bin­del­se der­for haft me­re at la­ve end i de tid­li­ge­re uger, « si­ger Hen­rik Stormer fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

ca­ca@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.