’ Boy­kot Are­na’

Om­kring 40 men­ne­sker fra Dy­re­nes Al­li­an­ce var mødt op ved dyrsku­e­plad­sen i Kø­ge lør­dag ef­ter­mid­dag for at de­mon­stre­re mod brug af ele­fan­ter i cir­kus

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk Fo­to: Erik Ref­ner

DY­RE­BE­SKYT­TEL­SE

Cir­kus Are­na hav­de lagt vej­en for­bi Kø­ge, hvor gæ­ster lør­dag klok­ken 15 kun­ne op­le­ve akro­ba­ter, cir­kusprin­ses­ser og så cir­kus­sets ef­ter­hån­den ret så be­røm­te ele­fan­ter. Det var dog ik­ke al­le, der var mødt frem ved dyrsku­e­plad­sen for at op­le­ve showet. For lør­dag, da regn­vej­ret stop­pe­de om­kring klok­ken 13, stod 40 men­ne­sker klar med ban­ne­re som ’ Ele­fan­ter hø­rer til i na­tu­ren - ik­ke i cir­kus’ og ’ Boy­kot Are­na’.

Det var dy­re­vel­færds­or­ga­ni­sa­tio­nen Dy­re­nes Al­li­an­ce, der ar­ran­ge­re­de de­mon­stra­tio­nen. Den kom i for­læn­gel­se af sa­gen ved Kar­re­bæks­min­de for to uger si­den. Cir­kus Are­nas tre ele­fan­ter skul­le luf­tes og ba­des i ha­vet, da den ene plud­se­lig gik amok og smadre­de en bil. Li­ge in­den det ske­te, har vid­ner til op­trin­net for­talt, at en af dy­re­pas­ser­ne slog ele­fan­ten over snablen med en stok.

» Det, vi så i Kar­re­bæks­min­de, hvor en ele­fant blev slå­et, er kun en lil­le del af, hvad ele­fan­ter i cir­kus bli­ver ud­sat for. I un­der­hold­nings­in­du­stri­en bli­ver ele­fan­ter slå­et og pi­sket, så de læ­rer at la­ve kun­ster, « si­ger Hel­le Nørgaard Lyk­ke­bo, der er ko­or­di­na­tor hos Dy­re­nes Al­li­an­ce i København nord.

Hun var en af de de­mon­stran­ter, der var mødt op i Kø­ge for at få sat fo­kus på ele­fan­ter­nes for­hold.

Li­del­se bag

» Ele­fan­ter la­ver ik­ke kun­ster i ma­ne­gen fri­vil­ligt. Der­for er der me­get li­del­se bag ele­fan­ter i cir­kus, « si­ger hun.

50 me­ter fra de­mon­stra­tio­nen går de tre hun- ele­fan­ter så og græs­ser i fred uden kend­skab til at no­gen kæm­per for, at de skal for­la­de Cir­kus Are­na. Ved de­res ind- heg­ning står og­så tur­né­chef hos Cir­kus Are­na Klaus Jo­chum­sen. De dår­li­ge for­hold for ele­fan­ter­ne kan han slet ik­ke gen­ken­de.

» Der er et re­gel­sæt, som er ad­mi­ni­stre­ret af Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et, der sik­rer, at ele­fan­ter­ne le­ver un­der or­dent­li­ge for­hold. Der er uan­meld­te kon­trol­be­søg, som tjek­ker os, og der kan man ik­ke sæt­te en fin­ger på os, « ly­der det fra tur­né­che­fen, der sy­nes, at he­le sa­gen fra Kar­re­bæks­min­de er ble­vet blæst op.

Al­drig set Afri­ka

Et an­det kri­tik­punkt fra Dy­re­nes Al­li­an­ce, mens de står for­an Cir­kus Are­na er, at ele­fan­ter­ne i cir­kus bli­ver re­vet væk fra de­res fa­mi­lie som helt små for at bli­ve tor­tu­re­ret ind­til de ly­strer.

Den hi­sto­rie pas­ser dog ik­ke, for­kla­rer Klaus Jo­chum­sen. I hvert fald ik­ke når snak­ken fal­der på ele­fan­ter­ne i Cir­kus Are­na el­ler an­dre eu­ro­pæ­i­ske cir­kus­ser. Der er nem­lig kla­re reg­ler om, at cir­ku­se­le­fan­ter skal væ­re født i cir­kus el­ler en zoo­lo­gisk ha­ve.

» Det har in­tet på sig. Det er gre­bet ud af luf­ten. Vo­res ele­fan­ter har al­drig set skyg­gen af Afri­ka, « si­ger han.

Dy­re­nes Al­li­an­ce de­mon­stre­re­de mod ele­fan­ter i Cir­kus Are­na i Kø­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.