Tre mænd fængs­let for at sky­de med hard­ball- pi­stol

BT - - NYHEDER -

Af ukend­te år­sa­ger skød tre un­ge mænd om­kring sig med en hard­ball- pi­stol nat­ten til lør­dag i Kø­ben­havns ga­der. De skal nu va­re­tægts­fængs­les i fo­re­lø­big 12 da­ge.

Op mod 10 per­so­ner blev ramt af de hår­de pla­stik­kug­ler fra hard­ball- pi­sto­len, der blev af­fy­ret fra en bil fle­re ste­der i København om­kring mid­nat fre­dag, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Bå­de folk på Vester­bro og Fre­de­riks­berg blev ramt af kug­ler­ne, der er la­vet af hård plast. Po­li­ti­et an­holdt fre­dag nat de tre mænd, der hav­de hard­ball- pi­sto­ler lig­gen­de i de­res bil.

Der er in­gen af de ram­te, der har få­et va­ri­ge mén, selv om kug­ler­ne har ramt fle­re i ho­ved­re­gio­nen, for­tæl­ler vagt­chef Hen­rik Brix.

» Det vir­ker fak­tisk fuld­stæn­dig van­vit­tigt. I vær­ste fald vil jeg me­ne, at det kan ko­ste folk sy­net. Nor­malt har folk jo sik­ker­heds­ud­styr på, når de bru­ger pi­sto­ler­ne, « si­ger han.

Vagt­che­fen for­kla­rer, at det er til­fæl­di­ge per­so­ner, der er ble­vet ramt af kug­ler­ne.

Men po­li­ti­et ved end­nu ik­ke, hvor man­ge der er ble­vet ramt. Der­for hø­rer po­li­ti­et ger­ne fra bor­ge­re, der er ble­vet ramt af kug­ler­ne. Lør­dag ef­ter­mid­dag er der seksot­te foru­ret­te­de, der har hen­vendt sig. De bli­ver af­hørt, og så vil der bli­ve rejst en sig­tel­se sær­skilt for hvert for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.