Hæ­ver fed dob­belt­hy­re

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) får 800.000 kr. fra Re­gion Syd­dan­mark, sam­ti­dig med at han hæ­ver mil­li­on- løn som mi­ni­ster. En­heds­li­sten vil æn­dre reg­ler­ne

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKAT­TE­PEN­GE

Hvis det stod til En­heds­li­sten, måt­te for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) se langt ef­ter de godt 800.000 kro­ner, han får i løn fra Re­gion Syd­dan­mark det næ­ste år.

Den nyud­nævn­te mi­ni­ster får et ef­ter­ve­der­lag fra sin tid­li­ge­re post som re­gions­rå­ds­for­mand, men det er helt ab­surd, me­ner fol­ke­tings­med­lem Ni­ko­laj Vil­lum­sen ( EL).

» Det er end­nu et ek­sem­pel på det hyk­le­ri, hvor po­li­ti­ke­re hæ­ver pen­sions­al­de­ren, for­rin­ger dag­pen­ge­ne og kal­der ar­bejds­lø­se dov­ne, mens de selv får store løn­nin­ger. Der er et grund­læg­gen­de de­mo­kra­tisk pro­blem med et alt for stort skel mel­lem po­li­ti­ker­nes og den al­min­de­li­ge be­folk­nings vil­kår, « si­ger han.

En­heds­li­sten øn­sker la­ve­re løn­nin­ger til fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re og mi­ni­stre over en bred kam. Og når det kom­mer til ef­ter­ve­der­lag, skal det kun gi- skal det væ­re en over­gangs­ord­ning, til man får et nyt job. Carl Holst har fri­vil­ligt sagt op som re­gions­rå­ds­for­mand, og nu er han mi­ni­ster med en høj hy­re. Det er klok­ke­klart, at reg­ler­ne bør æn­dres, « si­ger Ni­ko­laj Vil­lum­sen. mi­ni­ster med en grund­løn på 1.176.595,56 kro­ner år­ligt.

Dansk Fol­ke­par­ti op­for­drer for­svars­mi­ni­ste­ren til at be­ta­le pen­ge­ne tilbage, og li­ge­som En­heds­li­sten me­ner re­ge­rin­gens støt­te­par­ti, at reg­ler­ne bør stram­mes.

Po­li­ti­ker­le­de

» Det er den slags, der er med til at ska­be po­li­ti­ker­le­de. Folk kan ik­ke for­stå, at po­li­ti­ke­re, der får en ud­mær­ket løn, skal ha­ve dob­belt­be­ta­ling, selv om de er stop­pet fri­vil­ligt. Jeg kan godt for­stå, hvis man un­drer sig over, at der bru­ges skat­te­pen­ge til den slags, « si­ger DFs kom­mu­nal­ord­fø­rer Mor­ten Ma­ri­nus.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Carl Holst, og mi­ni­ste­rens par­ti, Ven­stre, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen.

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) kan se frem til en ef­ter­be­ta­ling på 833.040 kr. fra Re­gion Syd­dan­mark, selv om han er ble­vet mi­ni­ster med en grund­løn på 1.176.595,56 kr. år­ligt.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.