UD­STIG­NING T

Hel­le Thor­ning- Sch­midt skal for før­ste gang i tre et halvt år selv ta­ge sin te­le­fon, plan­læg­ge sin ka­len­der og be­væ­ge sig om­kring uden PET- vag­ter. I hvert fald for en stund

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk kar­ker@ bt. dk

FREM­TID

An­dreas Kar­ker Det er kun et spørgs­mål om tid, før nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt er væk fra Chri­sti­ans­borg og har få­et et in­ter­na­tio­nalt topjob. Det me­ner fle­re med­lem­mer af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­grup­pe, som BT har talt med.

De si­ger, at den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se er, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt in­den næ­ste valg me­get vel kan ha­ve sik­ret sig et in­ter­na­tio­nalt topjob, som hun tid­li­ge­re er ble­vet sat i for­bin­del­se med:

» Man­ge i grup­pen for­ven­ter, at Hel­le vil se sig om ef­ter en post in­ter­na­tio­nalt. Hun var pa­rat til det, den­gang hun var i spil, og hun har go­de kort på hån­den, bl. a. har hun et godt for­hold til den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel og an­dre. Hun har en høj stjerne dér og i EU ge­ne­relt, « si­ger en af kil­der­ne.

» Mon ik­ke hun sø­ger ud i ver­den. Det lig­ger jo li­ge­for. Hun er højt kva­li­fi­ce­ret, har ført Dan­mark godt gen­nem kri­sen og har man­ge stats­le­de­res op­mærk­som­hed, « si­ger en an­den kil­de.

En af Hel­le Thor­ningS­ch­midts næ­re ve­nin­der, jour­na­list og kom­men­ta­tor An­ne­gret­he Fel­ter Ras­mus­sen, me­ner og­så, at et in­ter­na­tio­nalt topjob er en god mu­lig­hed.

» Jeg tror så­mænd, det er gi­vet, at in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der og­så er in­ter­es­se­re­de i hen­de, men jeg kan ik­ke se hen­de si­ge ja til til­bud, som hun ik­ke har hjer­tet med i, « si­ger hun.

En ny plads

Det er da og­så en helt ny ano­nym til­væ­rel­se, der ven­ter den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvis hun fort­sæt­ter i dansk po­li­tik.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt gjor­de så­le­des ik­ke me­get væ­sen af sig på grup­pe­mø­det 29. ju­ni, da­gen ef­ter at Met­te Fre­de­rik­sen var ble­vet valgt til ny for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på en ek­stra­or­di­nær kon­gres. Thor­ning, der i 10 år har sid­det for bor­den­den, skul­le fin­de en ny plads. Og hun fandt selv hen ved si­den af sin næ­re al­li­e­re­de, tid­li­ge­re fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don, som hun hvi­ske­de lidt med, mens grup­pen klap­pe­de af Leif La­hn og Ma­ja Pan­du­ro, der tak­ke­de af som grup­pe­for­mand og po­li­tisk ord­fø­rer.

Af­slap­pet og be­fri­et

» Alt var klap­pet af på for­hånd, og alt gik ba­re rig­tig godt, da de skif­te­de ka­sket­ter, og Hel­le fandt sin nye plads, « si­ger en kil­de i S- grup­pen, mens det fra en an­den ly­der:

» Hun vir­ke­de fak­tisk af­slap­pet og be­fri­et. «

Vendt på ho­ve­d­et

Der var gå­et 11 da­ge si­den val­get, hvor Hel­le Thor­ningS­ch­midt i af­te­nens løb måt­te er­ken­de, at hun ik­ke læn­ge­re var stats­mi­ni­ster i Dan­mark. At hun måt­te si­ge far­vel til en til­væ­rel­se, der har fyldt næ­sten alt i tre et halvt år. Og i en al­der af 48 år ta­ger hun nu hul på et nyt kapitel af sit liv. væ­ret fuld­stæn­dig af­kla­ret med beg­ge sce­na­ri­er. Nu tab­te hun så mag­ten, og var helt af­kla­ret med, at hun skul­le gå af, « si­ger en af BTs kil­der, der er tæt på Thor­ning.

På val­gaf­te­nen ven­te­de dan­sker­ne man­ge ti­mer på at se bå­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) træ­de frem, men det var an­gi­ve­ligt ik­ke, for­di Thor­ning var i tvivl om, hvad hun skul­le gø­re, at hun lod ven­te på sig. Det skyld­tes bl. a., at re­sul­ta­ter­ne kom lang­som­me­re ind end ved sid­ste valg. Der var og­så i lø­bet af af­te­nen stor tvivl om, hvor de nor­dat­lan­ti­ske man­da­ter end­te. Og det var jo et me­get tæt valg, hvor kun ét man­dat af­gjor­de Thor­nings skæb­ne.

Vi­kar for Pia

Nu ser den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster frem mod et helt nyt liv. Hun er ble­vet Fol­ke­tin­gets før­ste næst­for­mand. Det be­ty­der, at hun jævn­ligt skal sid­de på for­mands­sto­len i Fol­ke­tin­get, når Pia Kjær­s­gaard ik­ke har tid, og at hun skal del­ta­ge i præ­si­di­ets ar­bej­de og mø­der sam­men med Kjær­s­gaard og de tre an­dre næst­for­mænd. Præ­si­di­et ud­gør Fol­ke­tin­gets øver­ste le­del­se, og i prak­sis skif­tes de fem præ­si­di­e­med­lem­mer­ne til at sid­de i for­mands­sto­len. Vag­ter­ne i for­mands­sto­len for­de­les uge for uge. Det er en pre­sti­ge­fyldt post, der til­fal­der få po­li­ti­ke­re, men det er al­li­ge­vel langt fra det liv, som Hel­le Thor­ning- Sch­midt har le­vet som for­mand for Dan­marks stør­ste par­ti og som stats­mi­ni­ster.

Sta­ben er væk

SØN­DAG 26. JULI 2015 For før­ste gang i me­re end 10 år er hun ik­ke den, der ta­ger kug­ler­ne for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i den po­li­ti­ske krig. Mi­ni­ster­bi­len og chauf­før­en er væk. Sta­ben, der sty­re­de hen­des ka­len­der, tog hen­des te­le­fo­ner, sva­re­de hen­des mail, og spin­dok­to­rer­ne, som hun spil­le­de bold op ad, når po­li­tik­ken skul­le ud­vik­les, stra­te­gi­en læg­ges og pres­sen skul­le fodres, er og­så for­tid. Nu er der ik­ke læn­ge­re mø­der med den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma, den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel, li­ge­som de for­tro­li­ge snak­ke med top­pen af FN og EU hel­ler ik­ke fyl­der i ka­len­de­ren.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt skal for før­ste gang i tre et halvt år selv ta­ge sin te­le­fon, plan­læg­ge sin ka­len­der og be­væ­ge sig frit rundt uden PETvag­ter.

I hvert fald for en stund. For man­ge me­ner alt­så, at næ­ste akt for Thor­ning bli­ver den in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­ske sce­ne. Og det er ik­ke kun fol­ke­tings­grup­pen, der tæn­ker i de ba­ner.

Bos­se ser hen­de som boss

Er­hvervskvin­den Sti­ne Bos­se, der tid­li­ge­re har væ­ret top­chef i for­sik­rings­gi­gan­ten Tryg, og som i valg­kam­pen op­t­rå­d­te i S- an­non­cer, vur­de- re­de over for BT i ju­ni, at Hel­le Thor­ning- Sch­midts mu­lig­he­der for net­op et in­ter­na­tio­nalt topjob er go­de.

» Hun har be­vist, at hun har nog­le gan­ske for­mi­dab­le le­de­rev­ner, så hun vil kun­ne ind­ta­ge be­sty­rel­ses­po­ster, men og­så over­ord­ne­de top­stil­lin­ger i man­ge for­skel­li­ge bran­cher. Jeg op­fat­ter hen­de som ab­so­lut be­slut­som og ret­nings­gi­ven­de, men ik­ke dik­ta­to­risk. Det er det mo­der­ne le­der­skab, hvor man ar­bej­der som et hold og sam­ti­dig le­ve­rer resultater. Det kig­ger man­ge ef­ter i dag, « sag­de Sti­ne Bos­se, der pe­ge­de på, at Hel­le Thor­ning- Sch­midts ev­ner ræk­ker ud over Dan­marks græn­ser:

» Det er må­ske me­re sand­syn­ligt, at hun vil væ­re me­get ef­ter­s­purgt i en eu­ro­pæ­isk or­ga­ni­sa­tions- sam­men­hæng. El­ler må­ske i FN- sam­men­hæng. In­ter­na­tio­nalt har hun en høj stjerne – dér kun­ne jeg sag­tens se hen­de, « sag­de Sti­ne Bos­se.

Svend Aukens kon­tor

Ind­til vi­de­re er Hel­le Thor­ning- Sch­midt dog med­lem af Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Ord­fø­rer­po­ster har hun in­gen af. Til gen­gæld flyt­ter hun ind på det kon­tor, som det nu af­dø­de S- kory­fæ Svend Auken tid­li­ge­re har haft.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Hel­le Thor­ning- Sch­midt til den­ne ar­ti­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.