’’

BT - - NYHEDER - Kil­de i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­grup­pe

Mon ik­ke hun sø­ger ud i ver­den. Det lig­ger jo li­ge­for

I hjem­met på yd­re Øster­bro i København kun­ne hun, om­gi­vet af si­ne nær­me­ste rå­d­gi­ve­re og sin mand Step­hen Kin­no­ck, se sit liv bli­ve vendt på ho­ve­d­et. Få ti­mer ef­ter stod hun for­an S- kam­me­ra­ter­ne på Chri­sti­ans­borg, hvor hun tog kon­se­kven­sen af fal­det fra mag­tens tin­de og trak sig ef­ter me­re end 10 år som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

» Hel­le er som per­son og po­li­ti­ker ek­stremt vel­struk­tu­re­ret og plan­læg­ger me­get mi­nu­tiøst, hvad hun skal og ik­ke skal. Og hun har selv­føl­ge­lig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.