Hi­sto­rie Na­zi- jæ­ge­rens d

Fri­kor­ps Dan­mark Efraim Zu­roff age­rer spy­d­spids i af­slut­nin­gen af me­re end et halvt

BT - - ANDEN VERDENSKRIG - Jens An­ton Bjør­na­ger jabj@ ber­ling­s­ke. dk

DANSK RETS­OP­GØR?

Efraim Zu­roff hol­der af­væb­nen­de hæn­der­ne op for­an sig, da den dan­ske hi­sto­ri­ker præ­sen­te­rer ham.

» Yes, yes, the gre­at na­zi­jä­ger, « si­ger han på ge­brok­kent en­gelsk- tysk og slår en høj lat­ter op

en hær­de­bre­de is­ra­e­ler ken­der ud­mær­ket sit eget ryg­te som de ef­ter­hån­den al­dren­de na­zi­sters skræk.

Ber­ling­s­ke mø­der Efraim Zu­roff tirs­dag for­mid­dag i lob­by­en på det fas­hio­nab­le ho­tel Skt. Pe­tri i København. Han er i by­en for at po­li­ti­an­mel­de den 90- åri­ge dan­sker Hel­muth Leif Ras­mus­sen for krigs­for­bry­del­ser og for at pres­se den dan­ske an­kla­ge­myn­dig­hed til at for­føl­ge sa­gen.

Un­der ka­lot­ten kig­ger tjav­ser af grå hår frem, og den 67- åri­ge na­zi­jæ­ger­chef fra Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret ta­ler med en kraftig Chi­ca­go­ac­cent.

» Li­sten to me, « be­gyn­der han:

» Jeg er sik­ker på, at jø­di­ske or­ga­ni­sa­tio­ner og jø­der over he­le ver­den er me­get ivri­ge ef­ter at se folk som Ras­mus­sen rets­for­fulgt for de­res for­bry­del­ser. «

Lej­ren i Bo­bru­isk

I ho­tel­lob­by­en har Efraim Zu­roff sel­skab af mu­se­ums­in­spek­tør Den­nis Lar­sen fra Frøs­lev­lej­re­ns Mu­se­um og lek­tor Ther­kel Stræ­de fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Sid­ste år ud­gav de to dan­ske hi­sto­ri­ke­re bo­gen ’ En skole i vold’, hvor de of­fent­lig­gjor­de ma­te­ri­a­le fra dan­ske ar­ki­ver, som kan vi­se sig at væ­re nøg­len til det før­ste rets­op­gør i 65 år med en dan­sker in­vol­ve­ret i krigs­for­bry­del­ser un­der An­den Ver­denskrig. Helt kon­kret er der ta­le om den i dag 90- åri­ge Hel­muth Leif Ras­mus­sens eg­ne skil­drin­ger fra Bo­bru­iskud­ryd­del­ses­lej­ren i Hvi­derusland, som han i ti­den ef­ter kri­gen gav til dansk po­li­ti.

Bog­ud­gi­vel­sen fik sid­ste år hver­ken po­li­ti­ke­re el­ler an­kla­ge­myn­dig­hed her­hjem­me til at re­a­ge­re. Men de nye op­lys­nin­ger om dan­ske­rens rolle i mas­se­mor­de­ne i den hvi­derus­si­ske ar­bejds­lejr vak­te in­ter­na­tio­nalt så me­get op­sigt, at chef­na­zi­jæ­ge­ren Efraim Zu­roff i den­ne uge fløj til København for per­son­ligt at po­li­ti­an­mel­de den 90- åri­ge dan­sker.

Født ef­ter kri­gen

» Vi vil ha­ve dis­se men­ne­sker stil­let til an­svar, « si­ger Efraim Zu­roff, som ef­ter eget ud­sagn har væ­ret in­vol­ve­ret i ’ lidt me­re end 36 sa­ger’, hvor en an­kla­ge­myn­dig­hed en­ten har sat en of­fi­ci­el un­der­sø­gel­se af sa­gen i værk el­ler rejst en til­ta­le.

» Jeg vil­le øn­ske, det var fle­re! Men for guds skyld, jeg er født ef­ter An­den Ver­denskrig, jeg be­gynd­te me­get sent. Jeg er ja­loux på folk som ( Si­mon, red.) Wie­sent­hal, som hav­de en chan­ce for at gå ef­ter de hø­jest ran­ge­ren­de na­zi­for­bry­de­re – jeg får de lidt la­ve­re ran­ge­ren­de. . . , « når chef­na­zi­jæ­ge­ren at si­ge, før han af­bry­der sig selv og skif­ter spor. » Li­sten, « si­ger han igen: » Jeg fik stil­let den sid­ste le­ven­de kom­man­dør af en kz- fan­ge­lejr til an­svar. Det er nok den vig­tig­ste sag, jeg har haft med at gø­re. Men så­dan kan jeg ik­ke ar­bej­de, jeg står ik­ke og si­ger: ’ Jeg kan ik­ke få Men­ge­le? Jeg kan ik­ke få Ei­ch­mann? Så glem det’. «

In­gen grad­bøj­ning

Kz- kom­man­dø­ren, som Zu­roff hen­vi­ser til, var kro­a­ti­ske Din­ko Sakic, der gem­te sig i Ar­gen­ti­na, til han i 1998 blev fun­det og ud­le­ve­ret til rets­for­føl­gel­se i sit hjem­land. Her blev han sam­me år idømt 20 års fængsel for krigs­for­bry­del­ser og for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den. Din­ko Sakic dø­de i 2008 af hjer­te­pro­ble­mer. Se­ne­st har Efraim Zu­roff væ­ret in­vol­ve­ret i sa­gen mod den tid­li­ge­re Aus­chwitz- bog­hol­der Oskar Grö­ning, som i juli blev idømt fi­re års fængsel i Tys­kland for med­vir­ken til mas­sed­rab. Iføl­ge Efraim Zu­roff fra Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret kan man ik­ke grad­bø­je jag­ten på ret­fær­dig­hed for ho­lo­cau­stof­re­ne. Ads­purgt hvad der dri­ver ham i ar­bej­det, si­ger na­zi­jæ­ger­che­fen:

» Jeg me­ner ik­ke, det kræ­ver no­gen sær­lig mo­ti­va­tion for at vil­le stille na­zi­sti­ske krigs­for­bry­de­re til an­svar. Det er det mest ele­men­tæ­re, jeg kan fo­re­stil­le mig. Her har vi at gø­re med ond­skab for ond­ska­bens skyld og nog­le af de vær­ste til­fæl­de af for­føl­gel­se og mord på uskyl­di­ge ci­vi­le. «

’ Vi var kun re­k­rut­ter’

Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret og den is­ra­el­ske na­zi­jæ­ger har ik­ke la­vet en selv­stæn­dig efterforskning af den 90- åri­ge dan­sker. Po­li­ti­an­mel­del­sen be­ror ale­ne på ma­te­ri­a­le ind­sam­let af dan­ske hi­sto­ri­ke­re.

Ber­ling­s­ke har be­søgt den tid­li­ge­re fri­kor­ps­mand, som i dag bor i ho­ved­stads­om­rå­det, Over for avi­sen be­næg­ter Hel­muth Leif Ras­mus­sen at ha­ve no­gen skyld i krigs­for­bry­del­ser­ne i Bo­bru­isk- lej­ren, hvor han li­ge­som an­dre Fri­kor­ps Dan­mark- med­lem­mer un­der kri­gen var ud­sta­tio­ne­ret. Det til trods for, at po­li­ti­af­hø­rin­ger fra ef­ter­krig­sti­den vi­ser, at han var vi­den­de om, hvad der fo­re­gik i Bo­bru­isk. Her be­skri­ver han del­tal­je­ret, hvor­dan jø­di­ske fan­ger blev bedt om at af­klæ­de sig og læg­ge sig ned i en mas­se­grav, hvor­ef­ter de blev lik­vi­de­ret med pi­stolskud.

» Vi var kun re­k­rut­ter. Vi var der for at bli­ve ud­dan­net til sol­da­ter, og det an­det hav­de vi ik­ke no­get med at gø­re. [...] Jeg skul­le al­drig ha­ve for­talt, at jeg så de grim­me ting. Jeg tænk­te ik­ke, at det kun­ne ska­de mig, « si­ger Hel­muth Leif Ras­mus­sen, som un­der in­ter­viewet med Ber­ling­s­ke i for­ri­ge uge fle­re gan­ge spør­ger æng­ste­ligt, om chef­na­zi­jæ­ge­ren un­der sit be­søg i Dan­mark mon plud­se­lig trop­per op på hans adres­se.

Det gjor­de han ik­ke. Men den 90- åri­ges æng­stel­se be­kræf­ter, at hi­sto­ri­er­ne om tid­li­ge­re ti­ders is­ra­el­ske na­zi­jæ­ge­res me­to­der og­så er nå­et det dan­ske fri­kor­ps­mil­jø.

SS- of­fi­cer bortført

Efraim Zu­roff, nu­ti­dens na­zi­jæ­ger, be­nyt­ter sig ho­ved­sa­ge­ligt af rets­sy­ste­mer og po­li­tisk pres for at stille de al­dren­de na­zi­ster til an­svar. Men så­dan har det ik­ke al­tid væ­ret.

Ek­sem­pel­vis spil­le­de hans for­gæn­ger på na­zi­jæ­ger- ge­be­tet, Si­mon Wie­sent­hal, ef­ter eget ud­sagn en cen­tral rolle i bort­fø­rel­sen af SS- of­fi­ce­ren, som af fle­re kil­der bli­ver be­skre­vet som ar­ki­tek­ten bag ho­lo­caust.

Adolf Ei­ch­mann hav­de un­der An­den Ver­denskrig rang af ober­s­turm­ban­n­führer, hvil­ket sva­rer til ober­st­løjt­nant, og han stod i spid­sen for na­zi­ster­nes sy­ste­ma­ti­ske ud­ryd­del­se af jø­der i blandt an­det lan­de som Østrig og Tjek­kos­lo­vaki­et. Ved kri­gens af­slut­ning blev han på­gre­bet af de al­li­e­re­des styr­ker, men i 1946 lyk­ke­des det Adolf Ei­ch­mann at flyg­te fra en in­ter­ne­rings­lejr og si­den­hen unds­lip­pe til Ar­gen­ti­na med

D

. hjælp fra ty­ske for­bin­del­ser i Va­ti­ka­net.

I 1954 send­te Si­mon Wie­sent­hal, der ved kri­gens af­slut­ning sat­te sig for at jag­te de flyg­ten­de na­zi­ster, en rap­port med ef­ter­ret­nin­ger om Adolf Ei­ch­manns op­hold i Ar­gen­ti­na til Den Jø­di­ske Ver­dens­kon­gress og til den is­ra­el­ske kon­sul i Wi­en. Men først i 1960 slog den is­ra­el­ske re­ge­ring til.

Flø­jet til Is­ra­el

Et hold ube­væb­ne­de ef­ter­ret­nings­a­gen­ter fra Mos­sad over­vå­ge­de gen­nem fle­re da­ge Adolf Ei­ch­mann, før de 11. maj 1960 sprang på ham

Den ty­ske mi­li­tær­fo­to­graf Jo­seph Scho­rer tog det­te po­rtræt­fo­to af en dansk SS- Schar­führer i Fri­kor­ps Dan­mark, og det blev an­gi­ve­ligt brugt af pro­pa­gan­da­mi­ni­ster Jo­seph Go­eb­bels som do­ku­men­ta­tion for den re­ne, ari­ske ra­ce. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.