An­ske slut­spurt

År­hund­re­des is­ra­elsk jagt på na­zi­sti­ske krigs­for­bry­de­re

BT - - ANDEN VERDENSKRIG -

på vej hjem fra ar­bej­de på en nært­lig­gen­de Mer­ce­des Benz- fa­brik og bort­før­te ham til et le­jet hus. Ti da­ge se­ne­re blev han i al hem­me­lig­hed flø­jet med et is­ra­elsk fly til Jerus­a­lem, hvor han i 1962 blev hen­ret­tet ved hæng­ning i Ram­la- fængs­let, dømt til dø­den i Is­ra­el for mor­det på mil­li­o­ner af jø­der un­der kri­gen.

Ei­ch­mann- hi­sto­ri­en er ik­ke ene­stå­en­de. Den is­ra­el­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste sat­te i år­ti­er­ne ef­ter An­den Ver­denskrig en ære i at ska­be frygt blandt de und­slup­ne na­zi­ster, hvoraf fle­re hav­de søgt til­flugt i sy­da­me­ri­kan­ske lan­de.

I en an­den be­mær­kel­ses­vær­dig ope­ra­tion i 1965 send­te Mos­sad en en­kelt agent i for­klæd­ning som østrigsk for­ret­nings­mand til Bra­si­li­en med en or­dre om at lik­vi­de­re ’ Bød­len fra Ri­ga’, Her­berts Cu­kurs.

Brænd­te sy­na­go­ger

Un­der kri­gen var Her­berts Cu­kurs med­lem af den be­ryg­te­de Ara­js Kom­man­do­grup­pe, som blandt an­det ned­brænd­te sy­na­go­ger med de jø­di­ske of­re fan­get in­de­ni. Der­u­d­over tog Her­berts Cu­kurs iføl­ge øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger per­son­ligt del i den blo­di­ge Rum­bu­la- mas­sa­kre, hvor ca. 25.000 jø­der blev dræbt.

Det lyk­ke­des Mos­sads hem­me­li­ge agent, gen­nem fle­re ugers ar­bej­de, at bli­ve ven med Her­berts Cu­kurs, som blev over­talt til at for­la­de Bra­si­li­en og ta­ge med ham til Mon­te­vi­deo i Uru­gu­ay i jag­ten på et for­ret­nings­e­ven­tyr. De to mænd be­søg­te fle­re byg­nings­kom­plek­ser for at fin­de et eg­net sted til de­res for­ret­nin­ger. Men i det sid­ste hus stod fi­re Mos­sad- agen­ter kun iført un­der­buk­ser klar.

Her­berts Cu­kurs, som på det tids­punkt var 65 år, var sta­dig en kraft­fuld mand. Men idet han trå­d­te in­den­for, sprang de fi­re nøg­ne agen­ter på ham. Pla­nen var at pas­si­vi­se­re Her­berts Cu­kurs, læ­se an­kla­ger­ne mod ham op, døm­me ham til dø­den og ek­se­kve­re dom­men på ste­det.

Men ’ Bød­len fra Ri­ga’ kæm­pe­de så me­get imod, at Mos­sad- fol­ke­ne i ste­det dræb­te ham med to pi­stolskud un­der slags­må­let.

Agen­ter­ne hav­de ta­get tø­jet af for at und­gå ef­ter­føl­gen­de at væk­ke op­sigt med blo­di­ge pla­ma­ger un­der flug­ten tilbage til Is­ra­el.

I dag ta­ger den jø­di­ske or­ga­ni­sa­tion Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret, som har ho­ved­kvar­ter i Chi­ca­go, me­re fre­de­li­ge me­to­der i brug. Selv be­skri­ver Efraim Zu­roff sig som ’ en tred­je­del de­tek­tiv’ for at fin­de frem til de und­vi­gen­de na­zi­ster, ’ en tred­je­del hi­sto­ri­ker’ for at op­spo­re be­vi­ser­ne, der of­te fin­des i gam­le ar­ki­ver, og ’ en tred­je­del po­li­tisk lob­byist’ for at ska­be po­li­tisk pres og op­mærk­som­hed om sa­ger­ne.

Om det lyk­kes den in­ter­na­tio­na­le na­zi­jæ­ger at sæt­te gang i et dansk rets­op­gør med Hel­muth Leif Ras­mus­sen i ho­ved­rol­len, er i øje­blik­ket op til ankla­ge­myn­dig­he­den for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet, som har over­ta­get fra Kø­ben- havns Po­li­ti ef­ter an­mel­del­sen.

Sid­ste udkald

Hi­sto­ri­ke­re og juri­ster på­pe­ger, at det er sid­ste udkald for et rets­op­gør med dan­ske na­zi­sters krigs­for­bry­del­ser un­der An­den Ver­denskrig.

Selv be­mær­ke­de Efraim Zu­roff til de frem­mød­te jour­na­li­ster på Halmtor­vet i København, ef­ter at han ind­gav an­mel­del­sen på Sta­tion Ci­ty:

» Hvis en per­son er i li­ve og rask nok til en rets­sag, er der in­gen grund til at ig­no­re­re sa­gen. Så­dan en per­son er den sid­ste, der fortje­ner, at en sag bli­ver drop­pet. «

Na­zi­jæ­ge­ren Efraim Zu­roff fløj i den­ne uge til København for per­son­ligt at po­li­ti­an­mel­de den 90- åri­ge dan­sker Hel­muth Leif Ras­mus­sen, der har en for­tid i Fri­kor­ps Dan­mark, og som un­der kri­gen bl. a. op­holdt sig i Bro­bru­isk- lej­ren i Hvi­derusland, hvor jø­der blev lik­vi­de­ret med nak­ke­skud og smidt i mas­se­gra­ve. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Ved kri­gens af­slut­ning sat­te Si­mon Wie­sent­hal sig for at jag­te de flyg­ten­de top- na­zi­ster. Fo­to: Scan­pix

Fri­kor­ps Dan­mark var med i hår­de kam­pe i den sum­pe­de og myg­ge­be­fæng­te Demjansk- re­gion. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.