Vil let­te top­skat

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SØN­DAG 26. JULI 2015

SO­CI­ALT OP­GØR

Top­skat­ten skal let­tes, og man skal ik­ke læn­ge­re bru­ge ven­din­gen ’ de bre­de­ste skul­dre skal bæ­re den tun­ge­ste byr­de’.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midts ( S) mand Step­hen Kin­no­ck, der i et in­ter­view med avi­sen Lon­don Eve­ning Stan­dard åb­ner for sit syn på, hvor­dan man lø­ser Stor­bri­tan­ni­ens ud­for­drin­ger.

Tilbage i maj blev Kin­no­ck valgt ind i det bri­ti­ske par­la­ment for ar­bej­der­par­ti­et La­bour ef­ter en over­be­vi­sen­de sejr i Abe­ra­von- valg­kred­sen. La­bour tab­te dog val­get ef­ter et ryk til ven­stre, og iføl­ge Step­hen Kin­no­ck bør man nu over­ve­je at ryk­ke til høj­re, i hvert fald på det øko­no­mi­ske om­rå­de.

» Jeg er til­hæn­ger af et skat­te­sy­stem, der be­løn­ner pro­duk­tiv øko­no­misk ak­ti­vi­tet frem for pas­siv vel­stand, så vi ge­ne­re­rer fle­re ind­tæg­ter til statskas­sen, og der­med be­ta­ler un­der­skud­det, « si­ger han til avi­sen.

De bre­de skul­dre bæ­rer ik­ke

Der­u­d­over øn­sker den 45- åri­ge Kin­no­ck at gø­re op med tan­ken om, at de ri­ge­ste og mest res­sour­cestær­ke i sam­fun­det skal løf­te den tun­ge­ste byr­de.

» La­bour bør for­by­de ud­tryk­ket ’ dem med de bre­de­ste skul­dre skal bæ­re den tun­ge­ste byr­de’. Den­ne sæt­ning bør ik­ke læn­ge­re fin­des i vo­res lek­si­kon, da det ik­ke sen­der det rig­ti­ge bud­skab om men­ne­sker, der ar­bej­der hårdt og for­sø­ger at gø­re det godt, « si­ger han.

Step­hen Kin­no­ck er el­lers af man­ge ble­vet set som en af de me­re rø­de po­li­ti­ke­re i La­bour. Han har og­så få­et op­mærk­som­hed i lands­dæk­ken­de bri­ti­ske me­di­er som ’ den rø­de prins’ fra Kin­no­ck- fa­mi­li­en med de dybe rød­der i La­bours le­del­se.

Hel­le Thor­ning- Sch­midts mand Step­hen Kin­no­ck har i bri­ti­ske me­di­er væ­ret kendt som ’ den rø­de prins’. Nu vil han ha­ve sæn­ket top­skat­ten og ud­ryd­det ud­tryk­ket ’ dem med de bre­de­ste skul­dre skal bæ­re den tun­ge­ste byr­de’. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.