Kold skul­der til Oba­ma

Ke­ny­as præ­si­dent ig­no­re­rer præ­si­den­tens ta­le om ho­mo­ret­tig­he­der un­der hans før­ste be­søg i fa­de­rens hjem­land

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HO­MO- RET­TIG­HE­DER

Det er med store smil og festi­vi­tas, at den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma i dis­se da­ge bli­ver budt vel­kom­men i sin fars hjem­land. Men et af de bud­ska­ber, Oba­ma har med sig til Ke­nya, bli­ver mod­ta­get knap så hjerte­ligt.

Un­der et fæl­les pres­se­mø­de med Ke­ny­as præ­si­dent, Uhuru Ke­ny­at­ta, på­pe­ge­de Oba­ma lør­dag, at sta­ten al­drig må diskri­mi­ne­re folk på bag­grund af de­res seksu­a­li­tet.

Fri­he­den li­der et knæk, hvis man be­hand­ler folk for­skel­ligt, og ’ dår­li­ge ting vil ske,’ lød med­del­el­sen iføl­ge Reu­ters fra Ba­ra­ck Oba­ma:

» Som en af­ro­a­me­ri­ka­ner i USA er jeg smerte­ligt be­vidst om, hvad der sker, når folk be­hand­les for­skel­ligt. «

Mod­ta­gel­sen var kølig fra Uhuru Ke­ny­at­ta, der med­gav, at Ke­nya og USA de­ler man­ge vær­di­er - men ik­ke al­le. Og ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der er ik­ke et em­ne for det ke­ny­an­ske folk, slog præ­si­dent Ke­ny­at­ta fast for­an ver­denspres­sen.

Li­ge­som man­ge an­dre afri­kan­ske sta­ter er ho­mo­seksu­a­li­tet ulov­ligt i

SØN­DAG 26. JULI 2015 Ke­nya. Lan­dets vi­ce­præ­si­dent ud­tal­te så sent som i maj, at der ik­ke er ’ plads’ til ho­mo­seksu­el­le i Ke­nya. På den an­den si­de af At­lan­ten har Oba­ma sam­ti­dig lov­prist USAs hø­jeste­rets af­gø­rel­se

Der var glæ­de i luf­ten, da præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma blev mod­ta­get af bå­de sin halv­sø­ster Au­ma Oba­ma og Ke­ny­as præ­si­dent Uhuru Ke­ny­at­ta, men stem­nin­gen blev køli­ge­re, da den ame­ri­kan­ske præ­si­dent for­sva­re­de ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.